Over ons

Wie zijn wij?

Lees hier over de coalitie, welke organisaties zijn aangesloten en waar wij voor staan.

Lees verder.

Onze ambities

De coalitie heeft aansprekende ambities. Lees hier waar wij ons hard voor maken.

Lees verder.

Onze werkwijze

Welke werkwijze we ook kiezen, een ding staat voorop: door het samen te doen staan we sterker.

Lees verder.

Onze resultaten

Door de jaren heen hebben we veel mooie resultaten behaald. Benieuwd welke?

Lees verder.

De unieke waarden van het IJsselmeergebied

Het IJsselmeer als natuurgebied is voor mens en dier van levensbelang. Het is onmisbaar als rust- en foerageerplaats voor (trek)vogels en paai- en opgroeigebied voor vissen. Voor de mens is het een belangrijke zoetwaterbron. De eindeloze vergezichten met wisselende wolkenluchten, historische kustplaatsen en de beleving van het grote open water zijn een bron van welzijn voor omwonenden en bezoekers.

Bedreigingen

Klimaatverandering Perioden van droogte zetten de waterkwaliteit en -kwantiteit onder druk. Dit heeft directe gevolgen voor ons zoetwatergebruik.
Biodiversiteit Het aantal vogels en vissen daalt door het ontbreken van leefgebieden en voedselaanbod.
Ruimtelijke druk Nieuwe windturbineparken tasten het grote open water aan en verkleinen de ruimte voor grote groepen (trek)vogels. Woningbouw en intensief recreatief gebruik, zoals kitesurfen, verstoren de rust- en ruigebieden.

Gebruik de schuifbalk om meer van de map te tonen
i

Gebruik de interactieve map voor meer informatie

 • 1.

  Zonering

 • 2.

  Geen windmolens, woningen en zonnepanelen in het water

 • 3.

  Inbreng slechte stoffen verminderen

 • 4.

  Vooroever: zachte overgang tussen water en dijk

 • 5.

  Achteroever: ruimte voor water(opvang), nieuwe vormen van gebruik met natuurlijk peilbeheer

 • 6.

  Vispassage

 • 7.

  Gevarieerde bodem met veel leven

 • 8.

  IJsselmeerwater stijgt en daalt mee met de seizoenen

 • 9.

  Ondiepe delen met rietvelden en overstroombare graslanden waar nieuwe natuur floreert

 • 10.

  Behoud groot open water

 • 11.

  Vispassages verbinden leefgebieden

 • 12.

  Nieuwe natuur: brakwaterzone met moeras

  Onze oplossingen

 • Meer dynamische natuur creëren door versterking van natuurlijke processen, door inzet van natuurlijke klimaatbuffers en het vergroten van de biodiversiteit.
 • Vergroten van de kennis van het watersysteem, bijvoorbeeld door pilots met natuurlijk peilbeheer.
 • Leefgebied vissen en vogels herstellen door zonering, betere verbindingen tussen leefgebieden (voor en achter de dijken) en betere handhaving.
 • Ontbrekende leefgebieden aanleggen, zoals overstroombaar grasland, ondiepe delen met rietvelden en brakwatermoerassen.
 • Natuurlijke verbindingen creëren voor vissen (land/water-overgangen, vispassages).
 • Maatregelen nemen om nadelige gevolgen van klimaatverandering op te vangen, door in te zetten op een gevarieerd landschap met ruimte voor extra waterberging achter de dijken (de achteroevers).
 • Omgevingskwaliteiten zoals beschreven in de Handreiking Omgevingskwaliteit, behouden en bevorderen door juridische bescherming van het open landschap.

Nationaal congres klimaatadaptatie

De provincie Utrecht en het ministerie van IenW organiseren op 17 juni 2024 het Nationaal congres klimaatadaptatie. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

Meld je aan