Over onsSamen maken we het IJsselmeergebied weer gezond!

 

‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’ maakt zich sterk voor een samenhangende benadering van de groene metropool die belangrijk is voor onze samenleving. Wij willen alle betrokken partijen verbinden in een gezamenlijke streven naar een duurzaam gebruik van Het Blauwe Hart. Duurzaam betekent vanuit de kansen die een gezond en vitaal systeem biedt om in de toekomst te genieten van Het Blauwe Hart. Van gezond water, een goede vis- en vogelstand, vitale natuur, uniek cultureel erfgoed, eindeloze vergezichten en vele economische mogelijkheden.

Onze agenda voor de komende jaren:

  • Het gebied als één geheel benaderen. Meer samenhang te creeren tussen beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.
  • Het gebied te beschermen door economie en recreatie in balans te brengen met het ecosysteem en het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten.
  • Het verbeteren van de visstand. Meer openingen in de Afsluitdijk (vismigratierivier) en Houtribdijk; nieuwe paaiplaatsen en minder druk van de beroepsvisserij.
  • Het verbinden van land en water. Stimuleer natuur en recreatie met zachte overgangen als rietzones en oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil.
  • Het creeren van meer bekendheid en aandacht voor Het Blauwe Hart en zijn waarde voor Nederland. Beleving van de rijke cultuurhistorie en natuur voor recreanten.

Lees ons Manifest waarin wij onderbouwen waarom ‘Het Blauwe Hart moet blijven kloppen’

Gebiedsagenda IJsselmeer 2050

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Vanuit de ambitie om het gebied als één geheel te benaderen en meer samenhang te creëren tussen de beleidsplannen is Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

*Bij de coalitie zijn de volgende natuurorganisaties aangesloten:

Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en PWN (aspirantlid)