Onze resultaten

Als Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk hebben wij bijgedragen aan verschillende natuurontwikkelingsprojecten, zoals de natuurprojecten Friese IJsselmeerkust, Oostvaardersoevers, de zoet-zoutverbinding Wieringerhoek en Markermeerdijken. Hiervoor reserveerde het Rijk 110 miljoen euro in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Andere PAGW-projecten waar we bij betrokken zijn, zijn de Klimaatbuffer van PWN, het project IJssel-Vecht Delta, de preverkenning Natuurlijke Achteroevers en Zuidelijke Randmeren. Ook hebben wij ons intensief ingezet voor de realisatie van de projecten Marker Wadden en verduurzaming van de visserij, en waren wij mede initiatiefnemer van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk.

Als Coalitie hebben we gezamenlijke visies ontwikkeld over wat nodig is in het gebied, zoals de wensenkaart voor natuur, de viskansenkaart, het Manifest, de waardenkaart en een streefbeeld in de vorm van een infographic. Deze zijn toegestuurd aan en besproken met Gedeputeerden, ministers en betrokken ambtenaren.

We waren betrokken bij het opstellen van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Dat heeft geleid tot het beter nadenken over de toekomst van het IJsselmeergebied en tot het IJsselmeerkompas (een afwegingskader).

Aan de 10 gouden ruimtelijke regels van Frits Palmboom hebben we de 10 ecologische en cultuurhistorische regels toegevoegd. Deze worden gebruikt bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Ook is een inspiratieteam voor ruimtelijke kwaliteit ingesteld, waarin onze programmamanager participeert.

We hebben samen met de recreatiesector een gedragscode voor recreanten opgesteld (als onderdeel van het Natura 2000 beheerplan) voor drie extra kwetsbare natuurgebieden in het Markermeer, zodat verstoring van rustende, foeragerende en ruiende vogels wordt teruggedrongen. Ook is samen met o.a. de recreatiesector een maaibeleid opgesteld voor waterplanten, waarbij wij informatie hebben ingebracht over het belang van waterplanten voor het ecosysteem.

Ook met betrekking tot windpark Fryslân en de regionale energiestrategieën hebben we een gezamenlijke strategie bepaald en ingebracht. Windpark Fryslân heeft als gevolg daarvan budget vrijgemaakt voor natuurcompensatie en heeft een monitoringsprogramma van vogelslachtoffers opgezet. Onze ‘zonneladder’ uit 2020, blijkt grotendeels overeen te komen met de recent uitgebrachte visie van het Rijk op zonne-energie. Ook stelden we een gezamenlijke zienswijze op over het 380KV-net.

In de eerste 10 jaar van het samenwerkingsverband hebben wij diverse symposia georganiseerd. Het doel van deze symposia was dat we mensen bij elkaar brachten die elkaar niet direct in het werkveld tegenkwamen, maar wel met zaken over het IJsselmeergebied te maken hadden. Veel rijksbeleid was (en is) gedecentraliseerd zonder dat er op de samenhang wordt gelet. Naar onze mening hielden overheden te weinig rekening met Europese wet- en regelgeving, het verlies aan biodiversiteit, klimatologische veranderingen en zeespiegelstijging. Het ontbrak aan een duurzame, integrale toekomstvisie voor het IJsselmeergebied. Dat wilden wij agenderen en aanjagen.
Een integrale toekomstvisie is er nog steeds niet. Het agenderen van meer samenhang en samenwerking heeft wel geleid tot de oprichting van het Platform IJsselmeergebied (waarin overheden samenwerken rond IJsselmeergebied issues) en er zijn ambities voor het IJsselmeergebied benoemd. Ook is er instrumentarium ontwikkeld dat overheden helpt bij het maken van integrale keuzes in ruimte en tijd (IJ-team en het IJsselmeerkompas).

Om meer mensen bewust te maken van het belang van het IJsselmeergebied lieten we een IJsselmeerfilm maken, organiseerden we in samenwerking met FOGOL excursies, evenementen (fototentoonstelling, zwemrondje Pampus, waar deelnemers jaarlijks zwemmen voor een goed natuurdoel) en kennis- en inspiratiebijeenkomsten, zoals de masterclass ‘Natuur en je brein’ van Mark Mieras, ‘Positionering mens versus natuur’ van Matthijs Schouten, ‘De effecten van klimaatverandering in Flevoland’ en ‘De effecten van verstoring van vogels door recreatie’. Wij brachten mensen bijeen vanuit verschillende disciplines en organisaties om kennis uit te wisselen en verbindingen te creëren. Ook stonden we, als deelnemer van het team Omgevingskwaliteit, aan de wieg van de campagne Ongezouten, waarin omwonenden, ontwikkelaars, ondernemers en andere betrokkenen met elkaar ongezouten van gedachten konden wisselen over ontwikkelingen in een gebied.

In de loop der jaren heeft Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk een groot netwerk opgebouwd. We spreken met bewoners en ondernemers rond het IJsselmeergebied, met ministers, gedeputeerden, wethouders, ambtenaren van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), met Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), vertegenwoordigers uit de recreatie-, zandwin-, vervoers-, energie- en visserijsector en leveren een structurele inbreng bij het Platform IJsselmeergebied via het Trinteloverleg, het Regionaal Overleg IJsselmeergebied (ROIJ) en het team Kennis, Communicatie en Samenwerking. Onze gezamenlijke achterban bedraagt bijna twee miljoen mensen.

terug naar het overzicht