Projecten

Bekijk alle projecten waar wij bij betrokken zijn of zoek op een thema.

Toon allesAchteroevers
i
Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast is het een maatregel om nadelige gevolgen van klimaatverandering op te vangen, door in te zetten op een gevarieerd landschap met ruimte voor extra waterberging achter de dijken.
Vooroevers
i
Om land en water te verbinden. Met zachte overgangen als rietzones met een meer natuurlijk waterpeil geef je de natuur een ‘boost’ en kunnen meer mensen genieten.
Ecologische verbindingen
i
Natuurlijke verbindingen creëren tussen leefgebieden (voor en achter de dijken) voor vogels en vissen, zoals land/water-overgangen en vispassages.
Ecologisch herstel
i
Projecten over ecologisch herstel en ontwikkeling van habitats die zich richten op natuurlijk peilbeheer, gebiedsvisies en verduurzaming visserij. Denk hierbij aan leefgebieden vissen en vogels herstellen door zonering, betere verbindingen tussen leefgebieden (voor en achter de dijken) en betere handhaving, ontbrekende leefgebieden aanleggen, zoals overstroombaar grasland, ondiepe delen met rietvelden en brakwatermoerassen, en meer dynamische natuur creëren door versterking van natuurlijke processen en door inzet van natuurlijke klimaatbuffers en het vergroten van de biodiversiteit.
Onderzoek
i
Vergroten van de kennis van het watersysteem, bijvoorbeeld door pilots met natuurlijk peilbeheer.
Ecologisch herstel

Verduurzaming Beroepsvisserij

Het project Verduurzaming Visserij IJsselmeergebied heeft als doel een betere en toekomst­besten­digere visserij in het IJsselmeer­gebied. Het project heeft al veel opgeleverd, het aantal staand­wand­netten is bijvoorbeeld drastisch beperkt.

Grote Wateren (PAGW)

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is een program­ma van de ministeries van Infra­struc­tuur en Water­staat, en Land­bouw, Natuur en Voedsel­kwaliteit. Het is opgezet om de eco­systemen in de grote wateren te versterken.
Vooroevers

Klimaatbuffer (PAGW)

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatergebied van West-Europa en een belangrijke bron voor ons drinkwater. Hiervoor moet genoeg water van de juiste kwaliteit beschikbaar zijn. Daarom werkt PWN aan een klimaatbuffer.
Ecologisch herstel

Marker Wadden (PAGW)

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling: een nieuwe archipel van natuur­eilanden in de Noordoosthoek van het Markermeer. Het project speelt een belangrijke rol bij het natuurherstel van het Markermeer.
Achteroevers

Oostvaardersoevers (PAGW)

Waar nu het water van het Marker­meer tegen de Oostvaardersdijk klotst, zijn straks luwtes met een onderwater­landschap dat ruimte biedt aan planten en dieren, met vispassages en natuurlijke land-waterovergangen.
Vooroevers

Markermeerdijken (PAGW)

De Markermeerdijken vormen een harde kunstmatige kustlijn waar variatie in de waterdiepte ontbreekt. Langs de dijken liggen kansen voor een grotere diversiteit in het watersysteem door het realiseren van bijvoorbeeld ondieptes.
Onderzoek

Natuurlijke Achteroevers en Zuidelijke Randmeren (PAGW)

In 2024 zijn twee preverkenningen van start gegaan. Het voorstel preverkenning Natuurlijke Achter­oevers, ingebracht door de CBHN-partners, is eind 2022 goed­gekeurd en is samen­gevoegd met de pre­verkenning Zuidelijke Randmeren.
Ecologisch herstel

Friese IJsselmeerkust (PAGW)

De Friese IJsselmeerkust kent een hoge natuurwaarde dankzij relatief veel buitendijkse gebieden met ondiep water. Waterpeilbeheer en golfslag leiden hier echter tot erosie en verlies van belangrijk leefgebied voor plant en dier.
Ecologische verbindingen

Wieringerhoek (PAGW)

In de Wieringerhoek liggen veel kansen voor natuurlijkere over­gangen tussen land en water en tussen zoet en zout. RWS werkt aan ontbrekende habitats en leef­gebieden, en creëert een overgangs­milieu van zoet naar zout.
Onderzoek

Omgevingskwaliteit IJ-Team

Eind 2022 heeft het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) het IJ-Team in het leven geroepen. Een inspiratieteam, bedoeld om de omgevingskwaliteit van concrete projecten in en langs het IJsselmeer een impuls te geven.
Onderzoek

Water Challenges

Het platform Water Challen­ges stimuleert innovatie, creativiteit en verbinding in de watersector door challenges te organiseren. Young professionals gaan aan de slag met een uitdagend watervraagstuk in en om het IJsselmeer.
Ecologische verbindingen

Vismigratierivier

De Vismigratierivier is een kilometerslange slingerende rivier voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Allerlei soorten trekvissen kunnen straks weer vrij heen en weer zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.
Vooroevers

Zwarte Meer en Ketelmeer

Het Zwarte Meer en Ketelmeer zijn ontstaan bij de inpoldering van de Noordoost­polder, op de grens van de provincies Flevoland en Overijssel. In dit waterrijke natuur­gebied vind je veel bijzondere soorten vogels, zoals de roerdomp.
Onderzoek

Waterplanten

Met de drooglegging van Flevoland zijn ook de Randmeren ontstaan. Een gebied met zeer diverse natuur en ideaal voor de watersport. Er wordt veel gestudeerd en overlegd over hoe natuur en watersport goed met elkaar kunnen samengaan.
Onderzoek

Zonnepanelen op water

Het Ministerie van EZK heeft een verkenning geïnitieerd naar de ontwikkeling van een zonne-atollenpark in het N2000-gebied voor de kust van de Wieringer­meer­polder. De Coalitie vindt dit geen optie en is in de pen geklommen.
Vooroevers

Trintelzand (afgerond)

De versterking van de Houtribdijk is voor 50% op een nieuwe manier gedaan door het aanleggen van zand voor de dijk. Daarmee is een uniek en divers natuurgebied ontstaan tussen Enkhuizen en Trintelhaven: Trintelzand.
Ecologische verbindingen

Koopmanspolder (afgerond)

Nabij het West-Friese dorp Andijk ligt de Koopmanspolder. Dit is een natuurontwikkelingsproject én proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst, waar kan worden geëxperimenteerd met verschillende waterpeilen.
Achteroevers

Wieringermeer (afgerond)

In de proeftuin Achteroever Wieringermeer hebben publieke en private partijen samen gezocht naar nieuwe verdienmodellen. Onder andere door de kweek van Chinese wolhandkrab en diverse vissoorten.

Nationaal congres klimaatadaptatie

De provincie Utrecht en het ministerie van IenW organiseren op 17 juni 2024 het Nationaal congres klimaatadaptatie. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

Meld je aan