Wie zijn wij?

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk wordt sinds 1 mei 2017 gevormd door: Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Wij werken samen aan een gezond en vitaal IJsselmeergebied.

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwatermeer van West-Europa. Het gebied omvat het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Gouwzee, Randmeren, de IJsselmeerpolders en dijkzones, alsmede het haarvatensysteem achter de dijken. Het IJsselmeer voorziet een groot deel van Noord-Nederland van zoetwater, bijvoorbeeld voor drinkwater, industrie en landbouw, en voor doorspoeling van gebieden om verzilting tegen te gaan.

In 2006 richtte de IJsselmeervereniging de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied op. De Stichting veranderde in 2012 haar naam in Stichting Het Blauwe Hart. Naast de drie hierboven genoemde landschappen waren ook de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging partner van Stichting Het Blauwe Hart. In 2017 werd Stichting omgevormd tot een samenwerkingsverband en veranderde de naam in Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.

terug naar het overzicht