Onze ambities

De partners vormen het samenwerkingsverband Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. Wij werken aan een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later. Samen zetten wij ons in voor de ontwikkeling van een robuuste natuur, en de bescherming van het unieke landschap en de natuurlijke rijkdommen. Daarbij gaan wij uit van de kernwaarden van het gebied: ruimte, openheid, rust en duisternis. Wij doen dat door ons in te zetten voor de volgende ontwikkelingen:

  • het creëren van meer dynamische natuur door de versterking van natuurlijke processen, door het herstel van ecologische verbindingen, door natuurlijke klimaatbuffers te ontwikkelen en door het beter benutten van het gebied achter de dijken, waarmee we de biodiversiteit vergroten
  • het herstellen van leefgebieden voor vissen en vogels door betere en natuurlijke verbindingen tussen leefgebieden (voor en achter de dijken), zonering en betere handhaving
  • het aanleggen van ontbrekende leefgebieden, zoals overstroombaar grasland, verondiepingen met rietvelden en brakwatermoerassen
  • het bevorderen en behouden van de omgevingskwaliteiten zoals beschreven in de Handreiking Omgevingskwaliteit, door juridische bescherming van het open landschap
  • het vergroten van de kennis van het watersysteem, bijvoorbeeld door pilots met natuurlijk peilbeheer
  • het stimuleren van een betere regie op ontwikkelingen in het gebied
  • meer zicht op cumulatieve effecten en op effecten op het gebied als geheel
  • zonering en betere handhaving in het gebied.
terug naar het overzicht