Oostvaardersoevers (PAGW)

De Oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere oogt vanaf de weg open en transparant. Maar onder water is de scheiding tussen het weidse Markermeer en de dieper gelegen Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen stevig en hard. De unieke natuurgebieden, die elkaar zoveel te bieden hebben, weten elkaar nu nog niet of nauwelijks te vinden. Daar komt dankzij het project Oostvaardersoevers verandering in.

Door de aanleg van slimme water in- en uitlaten, vispassages en natuurlijke land-waterovergangen kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen in de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen trekken en zich daar voortplanten. De jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren van de ondergelopen rietvelden en graslanden. Als in de zomer en het najaar het waterpeil in die gebieden zakt, kunnen ze zich laten meevoeren met de stroming naar het diepere water waar ze via de vistrappen in het Markermeer komen.

Waar nu in het Markermeer het water tegen de basaltblokken klotst, worden straks op verschillende plekken luwtes aangelegd met een onderwaterlandschap dat ruimte biedt aan planten en dieren. Hier krijgen algen, waterplanten, zoöplankton, schelpdieren en vissen kans om zich te ontwikkelen. En ook het moeras profiteert: in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen wordt het door de verbinding mogelijk het waterbeheer aan te passen, zodat een natuurlijker en goed functionerend moeras ontstaat.

Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat zijn gestart met dit initiatief en werken samen met de gemeentes Almere en Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap. Medefinanciering vindt plaats via de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een programma van de Ministeries I&W en LNV, waarbij samengewerkt wordt met regionale partijen aan toekomstbestendige grote wateren in Nederland.

Meer lezen?
Oostvaardersoevers | Markermeer IJmeer
Oostvaardersoevers: gebieden die elkaar nodig hebben verbinden | RWS | 2019

terug naar het overzicht