Friese IJsselmeerkust (PAGW)

Voor de Friese IJsselmeerkust, tussen de Afsluitdijk en Lemmer, ligt een aantal natuurgebieden. Deze natuurgebieden vallen onder het Beschermd Natuurmonument de Friese IJsselmeerkust en zijn in beheer bij It Fryske Gea, zoals eilandjes in de Bocht fan Molkwar en de Makkumerwaarden. De gevarieerde gebieden bestaan veelal uit begroeide zandplaten omgeven door ondiep water. Langs de hele IJsselmeerkust zijn het hele jaar door vogels te zien. In het ondiepe water zijn grote aantallen vogels te bewonderen met kijker en telescoop. Meestal zijn het verschillende eendensoorten, steltlopers, zwanen en ganzen, maar ook lepelaars en soms zelfs flamingo’s worden hier waargenomen.
Er wordt gewerkt aan het behoud en de versterking van de natuurwaarden in dit gebied. Doel is het verbeteren en creëren van leefgebieden voor vogels en vissen. Ook worden binnendijks en buitendijks gebied met elkaar verbonden om de veerkracht van het ecosysteem te versterken, bijvoorbeeld door het toevoegen van leefgebieden voor vissen. Verder worden geleidelijke overgangen tussen land en water en grotere ondiepe zones gemaakt.

Het IJ-team, onderdeel van Platform IJsselmeergebied, is een multidisciplinair samengesteld inspiratieteam, bedoeld om de omgevingskwaliteit van concrete projecten in en langs het IJsselmeer een impuls te geven.
Het IJ-team geeft in het derde IJ-schrift aanbevelingen voor de dijkzone van de Friese IJsselmeerkust.

Tacozijl
Bij Tacozijl worden door opspuiten zandplaten toegevoegd. Zo komen er meer rust- en voedselgebieden aan de buitendijkse Friese IJsselmeerkust. De golfwerking van het water en de stroming boetseren hier dan geulen en luwtes waar waterplanten en riet kunnen wortelen. En daarvan profiteren niet alleen de vissen, maar ook vogels – zowel viseters als planteneters en rietvogels. Tacozijl koppelt het grote, voedselrijke Friese achterland aan het IJsselmeer en is daarmee een belangrijke schakel in het herstel van de voedselproductie in het IJsselmeer.

terug naar het overzicht