IJsselmeergebied

1. Agenda IJsselmeergebied 2050: deze agenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.
Agenda IJsselmeergebied 2050: Krachten bundelen voor het Blauwe Hart

2. Een toekomstbeeld op het IJsselmeergebied vanuit de natuur (2007).
Een ecologisch perspectief voor het IJsselmeergebied | RWS

3. Het ecosysteem van het IJsselmeergebied laat een neergaande trend zien. Door onderzoek zijn de oorzaken boven water gekomen.
Wetenschappelijk eindadvies ANT – IJsselmeergebied | Deltares

4. Deze visie beschrijft kansen voor een toekomstbestendig, veerkrachtig en robuust IJsselmeersysteem. De ecodynamische visie speelt bovendien slim in op de grote maatschappelijke opgaven van waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid.
Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamische visie IJsselmeer 2100

5. De lntegrale Visie IJsselmeergebied beschrijft op hoofdlijnen hoe met toekomstige ontwikkelingen in het IJsselmeergebied kan worden omgegaan, rekening houdend met de vele wensen en de aanwezige kwaliteiten van het gebied, als beleidsvisie van diverse overheden.
Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 – De koers verlegd

6. Kenniskaarten van het IJsselmeergebied.
Kenniskaarten IJsselmeergebied | RWS | Deltares

7. Studie over de ruimtelijke kwaliteit in het IJsselmeergebied.
Ruimtelijke kwaliteit IJsselmeergebied | Bosch Slabbers

8. Door de natuurorganisatie ontwikkelde visie n.a.v. 75 jaar IJsselmeergebied.
Ruim denken voor het IJsselmeer | VBIJ

9. De kracht van samenwerken, een studie voor het IJsselmeergebied door Berenschot.
De kracht van samenwerking | Berenschot

10. In dit rapport wordt ingezoomd op de kwantitatieve kant van natuurmaatregelen. Hoeveel zachte land-water overgangen bijv. heeft het IJsselmeergebied nodig om bij te dragen aan de natuurverbetering in het gehele gebied?
Ecologische Opgave land-waterovergangen voor een robuust IJsselmeergebied | Min. van I&W / RWS

11. De preverkenning ecologische kwaliteit IJsselmeergebied is uitgevoerd in het kader van zowel de Verkenning Grote Wateren als de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Dit achtergronddocument geeft een verantwoording en onderbouwing van de beschreven maatregelen om te komen tot een robuust en veerkrachtig ecohydrologisch systeem in het IJsselmeergebied.
Preverkenning IJsselmeergebied 1 december 2017 | Min. van I&W / RWS / Min. van LNV / RVO

12. Factsheet waarin de doelstellingen van alle PAGW-projecten in het IJsselmeergebied worden onderbouwd.
Factsheet verkenning grote wateren | Min. van I&W / RWS
Landelijk: Ontwikkelingsperspectief Grote Wateren | Feddes/Olthof landschapsarchitecten bv / Bureau Planecologie / Bureau Slimme Vos

13. Ecologisch streefbeeld van het IJsselmeergebied
Onderbouwing: Ecologisch streefbeeld IJsselmeergebied | RWS
Infographic: Ecologische streefbeeld IJsselmeergebied

14. In 2018 is een nieuw Peilbesluit vastgesteld voor het hele IJsselmeergebied. Om het effect van het nieuwe Peilbesluit op de kwaliteit en het areaal van rietoevers te kunnen evalueren, is een monitoringsproject opgezet voor 6 jaar (2019-2025).
Monitoring Rietoevers: Rapport Grote duiding 2018 – 2021

15. Mennobart van Eerden heeft 40 jaar gewerkt en onderzoek gedaan in het IJsselmeergebied. Hij beschrijft in de IJsselmeerberichten 2023 hoe de grote menselijke ingrepen voor onze veiligheid en leefruimte, de zoute Zuiderzee omvormden tot het huidige zoete IJsselmeergebied.
Koers en lange adem gewenst bij het Zuiderzeeproject: naar een integrale, kennisgestuurde ontwikkeling

Onze publicaties

De coalitie heeft door de jaren heen diverse streefbeelden, visies en kaarten over het IJsselmeergebied (mede) ontwikkeld.

Streefbeeld
De unieke waarden van het IJsselmeergebied worden bedreigd. De partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk hebben de oplossingen samengevat in een streefbeeld, dat is vormgegeven in een compacte infographic

Gedragscode Recreatie IJsselmeergebied
Geniet van het IJsselmeergebied, maar houd rekening met de natuur! Volg de regels uit de Gedragscode en bewaar in zomer én winter de rust op open water waar groepen vogels voorkomen, ook bij riet en oevers.

Wensenkaart
Op deze kaart hebben wij onze wensen voor het IJsselmeergebied in beeld gebracht.

Vogelkaart
Het IJsselmeergebied is een vogelparadijs. Het is het leef- en broedgebied van vele tientallen soorten vogels. Ontdek de verschillende vogels in het IJsselmeer op de vogelkaart.

Viskansenkaart
Verbinding, variatie en oplossingen voor vissen in het IJsselmeer op de viskansenkaart.

 

terug naar het overzicht