Het Blauwe Hart


IJsselmeergebied: Het Blauwe Hart van Nederland

 

Het Blauwe Hart van Nederland is het grootste zoetwatergebied van Europa en wordt gewaardeerd om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. Samenwerkende partners in Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later.

Het laatste nieuws uit het Blauwe Hart

 

Hoe zit het precies met de waterplanten in het Markermeer?

Het water in het Markermeer is de afgelopen jaren aanzienlijk helderder geworden. Mede daardoor kunnen waterplanten beter groeien. Met name de groei van fonteinkruid neemt ieder jaar toe terwijl de groei van kranswieren wat achter blijft. Fonteinkruid is een waterplantensoort die tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart met name ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt raken en de snelheid van de boten hindert. Helaas nog geen duurzame oplossing Het probleem van de waterplanten voor met name de watersportrecreatie is al een aantal jaren actueel, zonder dat er een duurzame oplossing in zicht is. Men kijkt kritisch naar Rijkswaterstaat (RWS) omdat zij de beheerder is in het IJsselmeergebied. In het Beheer en ontwikkelingsplan Rijkswateren (BPRW) is aangegeven op welke wijze RWS beheer voert. Omdat de toegankelijkheid van diverse havens slechter wordt in bepaalde perioden in het vaarseizoen, heeft bijvoorbeeld de Gemeente Hoorn de afgelopen jaren de pilot Maaien Hoornse Hop gefaciliteerd. Een gecoördineerde aanpak voor juiste antwoorden Bij de verschillende gebruikers van het Markermeer zijn er veel vragen over waterplanten. Hoe zal het gaan met de ontwikkeling van de waterplanten? Waar komen de planten vandaan en waar kunnen ze zich gaan vestigen? Kan het hele meer volgroeien met planten? Informatie om de antwoorden op deze vragen te geven is te versnipperd. Ook lijken er antwoorden rond te gaan die niet gebaseerd zijn op gegronde gegevens. Dit vraagt dus om een gecoördineerde aanpak, die nu uitgevoerd wordt door de Universiteit van Amsterdam, Rijkswaterstaat en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. De vragen van diverse gebruikers en beheerders zijn geïnventariseerd en ingedeeld per thema. Dit levert drie thema’s op: ecologie van waterplanten waterplanten in het Markermeer management van waterplanten Antwoorden op de vragen binnen ieder thema zullen worden onderbouwd met wetenschappelijke artikelen of toegepaste rapportages. Dit leidt tot een algemeen overzicht met antwoorden op de vragen die spelen met betrekking tot waterplanten in het Markermeer. Of dit geeft juist duidelijkheid over het ontbreken van antwoorden op sommige vragen en maakt kennishiaten zichtbaar. Het overzicht zal gepresenteerd worden en online beschikbaar worden gesteld. We streven hiermee naar een gemeenschappelijke werkelijkheid ten aanzien van de kennis over waterplanten in het Markermeer. Beheer en onderhoud Ook worden de onderzoeksresultaten en conclusies beleidsmatig besproken met de diverse overheden op rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau, zodat er ook een vertaalslag komt  naar beheer en onderhoud van waterplanten en dit beleid getoetst en aangescherpt kan worden. Langlopend onderzoek en resultaten De Universiteit van Amsterdam doet langlopend onderzoek naar waterplanten in het Markermeer en verzamelt op deze manier veel kennis over de ontwikkeling van waterplanten en hun functie in het voedselweb. Dit onderzoek is belangrijk voor onder andere de prognose over de groei en het areaal van waterplanten in de toekomst. Zodra er resultaten beschikbaar zijn, berichten wij u hierover in onze nieuwsbrief.
 
 

Kennisgeving Windplan Blauw

Van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor Windplan Blauw. Windpark Blauw bestaat uit 61 windturbines, waarvan er 2 rijen van totaal 24 turbines voor de kust in het IJsselmeer komen te staan. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk constateert dat er weer een stuk van het IJsselmeer afgaat als leefgebied voor vogels en vissen. En het einde is nog lang niet in zicht. Binnen de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 wordt er gekeken hoeveel energie we in het IJsselmeergebied kwijt kunnen, als we ook rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden. 15 november a.s. is het Platform IJsselmeergebied met als thema Energie. Meer informatie kunt u vinden via deze website. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en/of een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.
 
 

Sneak preview: gedrag van vissen in beeld gebracht bij vispassage Den Oever

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doet hij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. Dit leverde verrassende beelden op. Martin Kroes en Jeffrey Brugman , eigenaren van KBTS, brachten optrekkende glasaal vanuit de Waddenzee in beeld. Ze ontwierpen een cameraopstelling met bewegingsdetector. Hiermee is het mogelijk vissen te filmen als ze tussen de camera en de achterwand zwemmen. Marianne Greijdanus, Rijkswaterstaat, wilde deze camera ook testen in de vispassage bij Den Oever. Vissen tellen De vispassage Den Oever is een verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, speciaal ontworpen om kleinere vissoorten de Afsluitdijk te laten passeren. In 2016 is de passage voor het eerst gemonitord. Hiervoor werd de binnentrekkende vis met netten gevangen. In de drukste nacht zwommen zo’n 50.000 glasalen door de vispassage naar het IJsselmeer. Gedrag Om de vispassage Den Oever optimaal in te zetten is meer informatie nodig over het gedrag van de vissen. Hoe gebruiken ze de vispassage? Wanneer zwemmen ze naar binnen en naar buiten? Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld de pompinstellingen worden geoptimaliseerd. Eerder werd al geprobeerd camera’s in te zetten om de moeilijk zichtbare glasalen in beeld te brengen. Die werkten prima in het laboratorium, maar niet in het veld. Zou de cameraopstelling van KBTS wel werken? Bij deze pilot lagen verschillende uitdagingen op de loer: algengroei in de camerabox, stroming en een internetverbinding behouden in een stalen bak. Succes Het lukte om de vissen goed in beeld te brengen! Ook na twee weken bleef het beeld van voldoende kwaliteit. Dit leverde interessante beelden op. Niet alleen van de glasaal, stekelbaars en botlarve, maar ook van spiering, pos en de baars. Greijdanus is enthousiast: “Met dit soort beelden kan het gedrag van de vissen worden geanalyseerd. Zo blijkt bijvoorbeeld meer vis door de passage te gaan als het water rustig is en als het donker is.” De wolhandkrab is de hele dag door te zien. Ook grote vissen als baars en volwassen aal maken dankbaar gebruik van de passage. https://youtu.be/WHYoljj4jAo Ruim baan voor vis De vispassage Den Oever is één van de vismigratiemaatregelen van Rijkswaterstaat en de Nieuwe Afsluitdijk. Daarnaast wordt visvriendelijk schut- en spuisluisbeheer uitgevoerd en wordt een vismigratierivier bij Kornwerderzand aangelegd. Het totaalpakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten voor de Afsluitdijk weer ruim baan krijgen. Meer weten? Kijk dan hier.
 
 

Marker Wadden Café – 25 oktober 2018 in Lelystad

In oktober organiseren Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Flevoland weer een Marker Wadden Café in Lelystad. Een bijeenkomst om geïnteresseerden bij te praten over de voortgang van project Marker Wadden. Het eerste eiland is open en er zijn al enorm veel enthousiaste bezoekers. Deze winter zullen de faciliteiten voor onderzoek, beheer en ontvangst gebouwd gaan worden; een kleine nederzetting. Dit wordt op 25 oktober verder verder toegelicht. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten over dit project in het Markermeer. Locatie is de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein van Lelystad. Het Marker Wadden Café begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen. Programma: 19.30 uur        Inloop met koffie en thee 20.00 uur        Welkom door Natuur- en Milieufederatie Flevoland 20.05 uur        Presentatie over de  nieuwe Nederzetting op Marker Wadden door projectdirecteur 20.45 uur        Verslag van een eilandwachter 21.00 uur        Tijd voor vragen Locatie: winkel Duurzaam in Lelystad (het oude postkantoor), Stadhuisplein 51 in Lelystad. Aanmelden: Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom. Marker Wadden Marker Wadden zijn een aantal natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers en vangt slib in. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn Marker Wadden een belangrijke impuls. De recreatiemogelijkheden in het meer nemen toe en het bouwen met klei en slib is een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. In het voorjaar van 2016 is gestart met de aanleg van het eerste eiland. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn opdrachtgever voor het project Marker Wadden, dat uitgevoerd wordt door Boskalis. Kijk voor meer informatie op de website: www.markerwadden.nl of ga naar Marker Wadden op Facebook: www.facebook.com/markerwadden