Het Blauwe Hart


IJsselmeergebied: Het Blauwe Hart van Nederland

 

Het Blauwe Hart van Nederland is het grootste zoetwatergebied van Europa en wordt gewaardeerd om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. Samenwerkende partners in Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later.

Het laatste nieuws uit het Blauwe Hart

 

Flexibel waterpeil IJsselmeergebied

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tekende donderdag 14 juni een nieuw Peilbesluit, waarin gekozen is voor een flexibel waterpeil voor het IJsselmeergebied. Hiermee komt een eind aan het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied. Deze ingreep is nodig om ook in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar te hebben. Het IJsselmeer is een onmisbare waterbron voor bijna een derde van Nederland. Tot nu toe werd het peil gedurende de zomer op een vast niveau gehouden. Maar door het veranderende klimaat worden de zomers steeds droger en worden we steeds afhankelijker van het water van het IJsselmeer. Door te werken met een flexibel waterpeil kan er nu extra water worden vastgehouden, zodat ook in tijden van droogte voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Het nieuwe zomerpeil in het IJsselmeer en Markermeer krijgt een natuurlijker verloop: een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan het einde van de zomer. Vanwege de waterveiligheid en de scheepvaart verandert het waterpeil in de winter niet. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk Partners binnen de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later. Vanuit deze ambitie zijn zij nauw betrokken geweest bij het aanpassen van het peilbesluit. ‘Een waterpeil dat gunstig is voor natuur, is vaak minder gunstig voor andere belangen, zoals watervoorziening en vaarrecreatie. Dat maakte het gesprek over een nieuw peilbesluit vaak ingewikkeld. Voor de natuur betekent dit besluit een - weliswaar bescheiden – stap in de goede richting, die past in het huidige streven naar natuurherstel. Daar moeten we gezamenlijk aan blijven werken, want het IJsselmeergebied is van internationaal belang voor broedvogels en trekvogels. En dat is voor recreatie uiteindelijk óók belangrijk.’ Alle partijen betrokken bij het beheer van het IJsselmeergebied gaan aanvullende afspraken maken over het uitvoeren van het Peilbesluit. Want het is belangrijk dat de regionale watervoorziening, de aan- en afvoer van water, en de waterpeilen van aangrenzende polders en meren goed op elkaar afgestemd blijven. De Rijksoverheid stelt vanuit het Deltafonds 12,1 miljoen euro beschikbaar als bijdrage aan maatregelen ter bevordering van de bevaarbaarheid voor de pleziervaart in het IJsselmeergebied. Het gaat bijvoorbeeld om het verdiepen van de toegangsgeulen van jachthavens. Peilbesluit 1992 Het nieuwe Peilbesluit vervangt het oude Peilbesluit uit 1992, waarin stond dat Rijkswaterstaat als beheerder een vast waterpeil moest aanhouden. Het nieuwe Peilbesluit is voorbereid door het Deltaprogramma en maakt het voor Rijkswaterstaat mogelijk beter in te spelen op de veranderende weersomstandigheden en de behoefte aan zoetwater. De afgelopen jaren is samengewerkt met provincies, waterschappen, gemeenten, de recreatieve sector en belanghebbenden om tot dit besluit te komen.
 
 

Instemmingsverklaring agenda IJsselmeergebied 2050

Onlangs ondertekende de directeuren van Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en PWN een instemmingsverklaring van de gebiedsagenda IJsselmeer 2050, een eerste belangrijke stap in een samenhangende visie voor het IJsselmeergebied. Samenhangende aanpak voor het IJsselmeergebied Jarenlang heeft de Coalitie er bij de overheid op aangedrongen dat er een integrale visie voor het IJsselmeergebied zou moeten komen, zodat de unieke kernwaarden van het gebied, landschappelijk, cultuurhistorisch en voor natuur, behouden blijven. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in 2017 aan dit gehoor gevolg geven en op 17 mei jl. hebben belangrijke partijen, waaronder die van de Coalitie, in het IJsselmeergebied hun handtekening gezet voor een gezamenlijke visie en ambitie die de koers bepalen voor de toekomst van het prachtige gebied als Blauwe Hart van Nederland. De ondertekening van de instemmingsverklaring was een feestelijk moment voor alle betrokken partners uit het IJsselmeergebied. Onder het motto ‘Krachten bundelen voor het Blauwe Hart’ ondertekenden ook vijf betrokken ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, en zes waterschappen. de gezamenlijke agenda. Deze agenda biedt een richtinggevend perspectief voor het gebied en voorziet in een kennis- en innovatieagenda. De komende jaren zal er hard gewerkt worden aan de concrete invulling van de uitvoeringsagenda. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zal zich als partij inzetten om dit unieke gebied duurzaam, kwalitatief en integraal verder ontwikkelen in samenwerking met anderen, zodat natuur en economie weer in balans zijn. De Coalitie wil dat meer mensen de komende jaren het gebied gaan ontdekken en kunnen genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtig culturele erfgoed en fantastisch landschap. Joop Bongers, voorzitter Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk: ‘Wij zijn heel blij met deze eerste mijlpaal om het IJsselmeergebied als één geheel te benaderen, om meer samenhang te creeren tussen beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Er zijn veel mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden te vergroten en daarmee aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Dat zie je bij eerdere initiatieven zoals Marker Wadden, de zandige versterking van de Houtribdijk en de Vismigratierivier in de Afsluitdijk’.
 
 

Uitnodiging Platform IJsselmeergebied

De Agenda IJsselmeergebied 2050 streeft naar het gezamenlijk verder bouwen aan een kennisbasis, zodat ook de uitvoering van de plannen, projecten en ideeën opgepakt kan worden. Nu de instemmingsverklaring ondertekend is, kunnen we ook daarin verdere stappen zetten. Om daarbij te ondersteunen, organiseert Rijkswaterstaat per jaar drie bijeenkomsten onder de titel ‘Platform IJsselmeergebied’. In deze bijeenkomsten worden concrete vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 en daarmee het vullen van de kennis- en innovatie agenda. Een ander doel is het onderhouden en voeden van het netwerk én het vullen van de uitvoeringsagenda zodat we daadwerkelijk, met de juiste kennis en innovaties en mensen, aan de slag kunnen. De eerste bijeenkomst in dit kader vindt plaats op 21 juni 2018. De thema’s zijn Ecologie en Ruimtelijke Kwaliteit. Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de aanbieding plaats van het boek ‘IJsselmeergebied, een ruimtelijk perspectief’ van de hand van prof. Frits Palmboom. Het boek is na afloop van de bijeenkomst ter plekke te verkrijgen. Op 21 juni voor de speciale prijs van € 25! Meld je aan! Meld je zo spoedig mogelijk aan (vóór 15 juni).
 
 

Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen

Het IJsselmeergebied wordt nog onvoldoende benut voor recreatie en toerisme, meldde de ANWB in 2017. Met een netwerk van snelle veerverbindingen worden toeristische bestemmingen beter ontsloten en zijn er meer mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Voor de recreant is het belangrijk dat zijn fiets mee kan op een boot. Bureau BLOC en partners voeren dit voorjaar in opdracht van de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Almere en Lelystad een onderzoek uit naar de haalbaarheid van een snelvervoernetwerk in het IJsselmeer / Markermeer-IJmeer. In deze verkenning staan de nautische, infrastructurele, ruimtelijke, economische, financiële en politiek-bestuurlijke mogelijkheden centraal. Daarnaast wordt naar mogelijke routes gekeken. Het resultaat van het onderzoek is een businesscase. Deze zal eind van de zomer 2018 worden opgeleverd. Dit kan leiden tot een vervolg door de samenwerkende overheden in de vorm van een pilot in 2019. Dit onderzoek past binnen het beleid van de provincie Noord-Holland. De provincie ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen. Daarom heeft Noord-Holland eveneens een subsidieregeling in het leven geroepen die ondernemers, rederijen en gemeenten ondersteunt die zo’n vaarverbinding in Noord-Holland willen starten of verbeteren. Zij kunnen een financiële bijdrage krijgen voor recreatieve voorzieningen zoals een steiger of wachtruimte, of voor het ontwikkelen van een app over de vaardienst. In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar. De regeling gaat op 1 juni a.s. in. Gedeputeerde Cees Loggen (Water): “Ik ben blij dat we deze impuls aan de waterrecreatie-sector kunnen geven. We hopen dat hierdoor ook nieuwe vaarverbindingen naar toeristische bestemmingen ontstaan. Vooral binnen de Metroloopregio Amsterdam ziet de provincie grote kansen”. Meer informatie over de subsidieregeling lees je hier.