Het Blauwe Hart


IJsselmeergebied: Het Blauwe Hart van Nederland

 

Het Blauwe Hart van Nederland is het grootste zoetwatergebied van Europa en wordt gewaardeerd om haar bijzondere natuurwaarde en als prachtig cultureel erfgoed met haar weidse landschap. Samenwerkende partners in Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zetten zich samen in voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied voor nu en later.

Het laatste nieuws uit het Blauwe Hart

 

Tijdlijn IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied heeft in de loop der eeuwen vele gezichten gekend. Deze lange geschiedenis heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen. De mens heeft zich in dit gebied voortdurend aangepast aan de steeds veranderende omstandigheden. Ook nu staan er weer grote veranderingen te wachten als gevolg van onder meer klimaatveranderingen en het energie vraagstuk. Om deze veranderingen in synergie met het karakter van het gebied te ontwikkelen, biedt ons culturele erfgoed inspiratie. Een tijdlijn biedt inzicht in de geschiedenis en de landschappelijke karakteristieken van het IJsselmeergebied. Een rijk verleden, dat de toekomst een geschiedenis geeft. Bekijk de tijdlijn (inclusief video's)
 
 

Sociaal-ecologisch systeem Markermeer – onderzoek

Als waterland maakt Nederland veel gebruik van de ecosysteemdiensten die onze wateren ons leveren. Tussen het ecosysteem van het Markermeer en onze maatschappij bevinden zich daarom veel interacties. De ecologische ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in en rond het Markermeer hebben meer dan alleen een direct effect op de ecologische kwaliteit van het watersysteem. Een complex van interacties en feedbacks zal ook maatschappelijke gevolgen hebben. Denk hierbij aan de beroepsvisserij en recreatiemogelijkheden. Om een beter beeld te krijgen van deze interacties en feedbacks en hoe deze op de juiste manier te beheren, wordt er aan de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de sociaal-ecologische veerkracht van het Markermeer. Hiervoor worden inzichten verzameld van betrokkenen bij het Markermeer. Heeft u een relatie met het Markermeer, in welke vorm dan ook (woon-, werk-, recreatief- of anders gerelateerd)? Dan kunt u een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail. Alvast bedankt voor uw tijd!
 
 

Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de zandwinning in het IJsselmeer. De fracties van de coalitiepartijen stellen voor om de besluitvorming in de gemeenteraad van De Fryske Marren door te schuiven. Op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 28 november staat een wijziging van het bestemmingsplan. Die wijziging moet zandwinning mogelijk maken. Vragen in de Tweede Kamer Het onderwerp zandwinning heeft de afgelopen twee weken tot veel discussie geleid. Dit was aanleiding voor een aantal fracties in de Tweede Kamer om vragen te stellen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aan de Tweede Kamer toegezegd een brief met aanvullende informatie te sturen over het proces dat tot nu toe gevoerd is. De fracties vinden het niet verstandig dat de gemeenteraad nu een besluit moet nemen over een dossier waarover in de Tweede Kamer nog vragen bestaan. Dit staat een zorgvuldige afweging van belangen in de weg. Doorschuiven naar 2019 De fracties van het CDA, FNP en VVD stellen daarom voor dat het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan woensdag niet behandeld wordt door de gemeenteraad. Zij stellen voor om deze pas te behandelen nadat de Minister de Tweede Kamer verder geïnformeerd heeft.
 
 

Hoe zit het precies met de waterplanten in het Markermeer?

Het water in het Markermeer is de afgelopen jaren aanzienlijk helderder geworden. Mede daardoor kunnen waterplanten beter groeien. Met name de groei van fonteinkruid neemt ieder jaar toe terwijl de groei van kranswieren wat achter blijft. Fonteinkruid is een waterplantensoort die tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart met name ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt raken en de snelheid van de boten hindert. Helaas nog geen duurzame oplossing Het probleem van de waterplanten voor met name de watersportrecreatie is al een aantal jaren actueel, zonder dat er een duurzame oplossing in zicht is. Men kijkt kritisch naar Rijkswaterstaat (RWS) omdat zij de beheerder is in het IJsselmeergebied. In het Beheer en ontwikkelingsplan Rijkswateren (BPRW) is aangegeven op welke wijze RWS beheer voert. Omdat de toegankelijkheid van diverse havens slechter wordt in bepaalde perioden in het vaarseizoen, heeft bijvoorbeeld de Gemeente Hoorn de afgelopen jaren de pilot Maaien Hoornse Hop gefaciliteerd. Een gecoördineerde aanpak voor juiste antwoorden Bij de verschillende gebruikers van het Markermeer zijn er veel vragen over waterplanten. Hoe zal het gaan met de ontwikkeling van de waterplanten? Waar komen de planten vandaan en waar kunnen ze zich gaan vestigen? Kan het hele meer volgroeien met planten? Informatie om de antwoorden op deze vragen te geven is te versnipperd. Ook lijken er antwoorden rond te gaan die niet gebaseerd zijn op gegronde gegevens. Dit vraagt dus om een gecoördineerde aanpak, die nu uitgevoerd wordt door de Universiteit van Amsterdam, Rijkswaterstaat en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. De vragen van diverse gebruikers en beheerders zijn geïnventariseerd en ingedeeld per thema. Dit levert drie thema’s op: ecologie van waterplanten waterplanten in het Markermeer management van waterplanten Antwoorden op de vragen binnen ieder thema zullen worden onderbouwd met wetenschappelijke artikelen of toegepaste rapportages. Dit leidt tot een algemeen overzicht met antwoorden op de vragen die spelen met betrekking tot waterplanten in het Markermeer. Of dit geeft juist duidelijkheid over het ontbreken van antwoorden op sommige vragen en maakt kennishiaten zichtbaar. Het overzicht zal gepresenteerd worden en online beschikbaar worden gesteld. We streven hiermee naar een gemeenschappelijke werkelijkheid ten aanzien van de kennis over waterplanten in het Markermeer. Beheer en onderhoud Ook worden de onderzoeksresultaten en conclusies beleidsmatig besproken met de diverse overheden op rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau, zodat er ook een vertaalslag komt  naar beheer en onderhoud van waterplanten en dit beleid getoetst en aangescherpt kan worden. Langlopend onderzoek en resultaten De Universiteit van Amsterdam doet langlopend onderzoek naar waterplanten in het Markermeer en verzamelt op deze manier veel kennis over de ontwikkeling van waterplanten en hun functie in het voedselweb. Dit onderzoek is belangrijk voor onder andere de prognose over de groei en het areaal van waterplanten in de toekomst. Zodra er resultaten beschikbaar zijn, berichten wij u hierover in onze nieuwsbrief.