Zienswijze beheerplannen Natura 2000 IJsselmeergebied

Op 1 februari 2017 hebben de partners van het Samenwerkingsverband het Blauwe Hart in 28 punten hun zienswijze gegeven op de beheerplannen Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. Zij gaven aan dat het IJsselmeergebied zich vooral kenmerkt, door de aanleg van de Afsluitdijk, als een jong zoetwatermeer met majeure inpolderingen. Dit betekende een verlies van de dynamiek van het getij en de bijbehorende zoet-zout gradiënt.

Het Blauwe Hart roept op om te kiezen voor een stevige inzet op natuur herstellende maatregelen, die er voor zorgdragen dat in deze eerste beheerplanperiode verbetering van natuur kan plaatsvinden, zodat de instandhoudingsdoelstellingen zoals opgenomen in de aanwijzingsbesluiten ook daadwerkelijk kunnen worden bereikt. Want ondanks de over het algemeen ontoereikende staat van instandhouding voor veel soorten wordt de natuur tevens bedreigd door nieuwe menselijke activiteiten, zoals de aanleg van nieuwe havens en de bouw van windparken.

Daarom dringt Het Blauwe Hart aan op een veel duidelijker toetsingskader in de beheerplannen, maar ook om een volwaardig monitoringsprogramma en vraagt zij aandacht voor de handhaving, die nu absoluut ondermaats is.

Tot slot pleit Het Blauwe Hart ervoor om in deze planperiode een instrumentarium te ontwikkelen dat de cumulatieve effecten in beeld kan brengen.

Lees hier de gehele zienswijze

terug naar het nieuwsoverzicht