Windpark Fryslân vormt bedreiging voor unieke natuur en landschap

Natuur en recreatie-organisaties zijn voor duurzame energie, maar vinden een windmolenpark van 89 windturbines op deze plek in het IJsselmeer onacceptabel. Het beoogde windpark vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het weidse landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. Juist hier ligt het meest open landschap van Nederland, waar veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten kunnen genieten. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn bovendien van internationaal natuurbelang en vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten en ook van vleermuizen en vissen.

Onderzoek toont duidelijk negatieve effecten natuur aan

Onderzoek toont aan dat de risico’s van dit windpark voor vogels onaanvaardbaar zijn. De windmolens leiden tot verstoring van de vogeltrek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. Hierdoor kan het voortbestaan van populaties van beschermde soorten, zoals de visdief en zwarte stern in het IJsselmeergebied in gevaar komen. Ook zijn er negatieve effecten te verwachten voor vleermuizen en vissen. De organisaties vinden dat de bescherming van de dieren in dit beschermde natuurgebied voorop moet staan.

Grens is bereikt

Windpark Fryslân is het zoveelste windpark in het IJsselmeergebied. Er staan al veel molens en de grens van het gebied is bereikt. Het overgrote deel van de Nationale windopgave op land wordt hier al gerealiseerd. Dat heeft gevolgen. Inmiddels zijn bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens te zien. Helaas gaat het ook met de natuur in het IJsselmeergebied al een lange tijd slecht. De komst van een extra windpark betekent verdere verslechtering van die situatie, blijkt uit het onderzoek. De organisaties pleiten er juist voor dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied, in plaats van verdere aantasting van natuur en landschappelijke waarde.

Alternatieven onvoldoende meegenomen in proces

De beoogde plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân. De natuur- en recreatieorganisaties* hebben in de planfase meegedacht en alternatieve locaties voor windmolens aangedragen. Desondanks is er voor een locatie in het IJsselmeer gekozen. De organisaties willen een betere inhoudelijke afweging, waarbij het belang van natuur en landschap beter wordt meegenomen dan tot nog toe het geval is. Op donderdag 1 februari  vond de zitting plaats bij de Raad van State in Den Haag. Een uitspraak zal over ongeveer 3 maanden volgen.

*De organisaties die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond,  Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

 

terug naar het nieuwsoverzicht