Regionale Energie strategieën: Coalitiepartners bundelen krachten voor echte groene energie

Want groene stroom is pas groen als het niet ten koste gaat van natuur.

De partners in de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijke hebben de afgelopen maanden goed van zich laten horen in het regionale proces dat loopt voor de energietransitie. In de conceptplanen van de zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES) in Noord-Holland staan grote zoekgebieden voor zonne- en windenergie ingetekend. Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. Naast het beïnvloeden van de lokale en regionale besluitvormingsprocessen hebben we ook een zienswijze ingediend.

In een gezamenlijke zienswijze voor de concept RES Noord-Holland Noord en Zuid hebben Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap en Sportvisserij Nederland – allen partner van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk – en de IJsselmeervereniging, Vereniging van Toerzeilers en met steunbetuiging van het Watersportverbond, gepleit om geen windmolens en zonnepanelen in Natura-2000 gebieden en belangrijke vogelgebieden te plaatsen, en dus ook niet in het IJsselmeergebied.

Wij zijn uiteraard voorstander van de transitie naar duurzame energie, maar vinden dat dit niet ten koste mag gaan van beschermde natuur en van de achteruitgaande biodiversiteit. Groene stroom is pas groen als het niet ten koste gaat van natuur. Het IJsselmeer is internationale topnatuur, Natura 2000 beschermd en van groot belang voor broedvogels en voor trekvogels, maar zeker ook voor mensen die willen recreëren in dit prachtige gebied!

Met onze zienswijzen willen we voorkomen dat het IJsselmeergebied stukje bij beetje door de lokale aanpak, zonder integrale afweging en oog voor omgevingskwaliteiten wordt volgebouwd met windturbines en zonne-eilanden. We missen de overkoepelende blik op het IJsselmeergebied. Dit grote ecosysteem is opgeknipt in meerdere RESsen. Daardoor ontbreekt elke ruimtelijke samenhang in het grotere RES gebied ten aanzien van zoeklocaties. Ook ontbreekt de samenhang met (en kennis over) de andere RESsen die een stukje IJsselmeergebied onder zich hebben. Er lijken ook geen overheden te zijn die zich daar echt hard voor willen maken, en zich druk maken over de kwaliteiten van een groter, buiten hun eigen RES gebied liggende, geheel. Wij hebben dan ook een pleidooi gedaan aan minister Wiebes en minister Ollongren om hier alsnog op toe te zien.

Wij pleiten ook voor slimme functiecombinaties op land. We zien kansen om biodiversiteitsherstel te koppelen aan de energietransitie. Voor de RES Noord-Holland noord hebben we een nieuwe denkrichting ontwikkeld waarbij we grootschalige achteroevers en zonnepanelen combineren. Daarmee kunnen we het IJsselmeer – de Natura 2000 – wateren – ontzien. Bovendien leveren de achteroevers een positieve bijdrage aan het meerecosysteem. Deze ondiepe oeverzones ontbreken nu grotendeels in het IJsselmeergebied, maar zijn juist zo cruciaal voor het ecologisch functioneren van het meer. In plaats van ruimte af te nemen van het IJsselmeer, vergroten we in ons voorstel het meerecosysteem door de volgende componenten:

  •  Ontwikkel in de Wieringermeerpolder, direct achter de dijk, een nieuwe grootschalige achteroever voor natuur met overstromingsgraslanden en rietvelden in een strook direct aan de dijk;
  • Breid deze nieuwe natuurstrook uit met een multifunctionele zone met functiecombinatie van waternatuur en drijvende zonnepanelen. Dit vormt tevens een bufferzone tussen natuur en landbouw.

We gaan er vanuit dat deze nieuwe denkrichting mee genomen gaat worden in de aanpassingen van de concept RES plannen. Immers, wanneer we met de energietransitie tegelijkertijd aan biodiversiteitsherstel kunnen werken, dan hebben het over echte groene energie!

 

 

 

 

 

terug naar het nieuwsoverzicht