Zonnepanelen op water

Door het Ministerie van Economische Zaken wordt een (vooralsnog interne) verkenning gedaan naar de mogelijke ontwikkeling van een zonne-atollenpark in het Natura2000-gebied voor de kust van de Wieringermeerpolder. Hoewel de Coalitie voor duurzame energie is, is duurzame energie in Natura2000-gebieden geen goede optie. Deze gebieden zijn internationaal beschermde gebieden en primair bedoeld voor natuurdoelen. De afgesproken natuurdoelen zijn nog niet behaald, dus alle zeilen moeten worden bijgezet. Minister Jetten heeft namens de ministeries VRO, LNV en N&S kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer via de zonnebrief (1) dat natuurgebieden moeten worden ontzien. De impact van zonnepanelen op water wordt onderzocht door de Wageningen Universiteit.

De Coalitie heeft een visie over duurzame energie (2), die meegenomen is in de visie van de stakeholders bij het gebiedsproces Agenda IJsselmeergebied 2050 (3). Ook heeft de Coalitie verschillende brieven gestuurd over de onwenselijkheid van de verkenning naar mogelijkheden voor zonne-atollen in het Natura2000-gebied voor de kust van de Wieringermeerpolder naar de provincie en het Ministerie van EZ (4, 5 en 6).

  1. Zonnebrief | Ministerie van EZK | 2022
  2. Visie duurzame energie in IJsselmeergebied | CBHN | 2019
  3. Visie Duurzame Energie | ROIJ | 2019
  4. Oproep tot stopzetting zonne-atollen verkenning Wieringerhoek | VBN | 2023
  5. Brief aan Statenleden over buitendijkse zonne-atollen IJsselmeer | CBHN | 2023
  6. Brief aan formateurs Provinciale Staten over buitendijkse zonne-atollen IJsselmeer | CBHN | 2023
terug naar het overzicht