Zonnepanelen op water

Er zijn ontwikkelaars die brood zien in een plan om duizenden hectares open water voor de kust van Hollands Kroon en Medemblik te gebruiken voor de aanleg van heel veel zonnepanelen. Natuurorganisaties zijn zeer kritisch, omdat dit plan negatieve effecten heeft op de huidige natuur- en waterkwaliteit in dit formeel beschermde Natura2000-gebied. Er zou niet primair naar een natuurgebied moeten worden gekeken voor de opwekking van duurzame energie.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een verkenning geïnitieerd naar de mogelijke ontwikkeling van een zonne-atollenpark in het Natura2000-gebied voor de kust van de Wieringermeerpolder. Hoewel de Coalitie voor duurzame energie is, is duurzame energie in Natura2000-gebieden geen goede optie. Deze gebieden zijn internationaal beschermde gebieden en primair bedoeld voor natuurdoelen. De afgesproken natuurdoelen zijn nog niet behaald, dus alle zeilen moeten worden bijgezet. Minister Jetten heeft namens de ministeries VRO, LNV en N&S kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer via de zonnebrief (1) dat natuurgebieden moeten worden ontzien. De impact van zonnepanelen op water wordt onderzocht door de Wageningen Universiteit.

De Coalitie heeft een visie over duurzame energie (2), die meegenomen is in de visie van de stakeholders bij het gebiedsproces Agenda IJsselmeergebied 2050 (3). Ook heeft de Coalitie verschillende brieven gestuurd over de onwenselijkheid van de verkenning naar mogelijkheden voor zonne-atollen in het Natura2000-gebied voor de kust van de Wieringermeerpolder naar de provincie en het Ministerie van EZK (4, 5 en 6). Eind januari reageerde het Ministerie van EZK met een brief (7).

De initiatiefnemers van het zonne-atollenpark zien meekoppelkansen voor natuurontwikkeling, maar deze zijn discutabel en onvoldoende onderzocht en onderbouwd. Dit blijkt ook uit de marktverkenning Wieringerhoek (8). Daarnaast wordt in de marktverkenning geconcludeerd dat:
•    het plan onverenigbaar lijkt te zijn met de functie van het gebied voor Defensie (onveilige zone, schietterrein)
•    dat negatieve gevolgen voor de huidige natuur- en waterkwaliteit en beschikbaarheid nu niet uitgesloten kunnen worden
•    dat aansluiting op het elektriciteitsnet problematisch is
•    dat voor het financieel haalbaar maken van het project een grote schaal nodig is.
Sommige bewoners vrezen dat er windmolens op land moeten worden geplaatst als het prestigeproject voor zonnepanelen in het IJsselmeer niet doorgaat. De natuurorganisaties zien echter voldoende mogelijkheden voor alternatieven voor zonnepanelen op land en hopen dat Rijk en provincie daarvoor openstaan. Binnenkort wordt er op het hoogste ambtelijke niveau besloten over hoe om te gaan met de marktverkenning. De partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk maken zich ook zorgen over de transparantie van het proces en de besluitvorming over het prestigeproject. De omgeving wordt er tot nu toe niet bij betrokken.

  1. Zonnebrief | Ministerie van EZK | 2022
  2. Visie duurzame energie in IJsselmeergebied | CBHN | 2019
  3. Visie Duurzame Energie | ROIJ | 2019
  4. Oproep tot stopzetting zonne-atollen verkenning Wieringerhoek | VBN | 2023
  5. Brief aan Statenleden over buitendijkse zonne-atollen IJsselmeer | CBHN | 2023
  6. Brief aan formateurs Provinciale Staten over buitendijkse zonne-atollen IJsselmeer | CBHN | 2023
  7. Reactie Ministerie van EZK op oproep tot stopzetting verkenning (zie 4.) | januari 2024
  8. Verkenning Wieringerhoek | Ministerie van EZK | april 2024
terug naar het overzicht