Verduurzaming Beroepsvisserij

In het project Verduurzaming Beroepsvisserij IJsselmeergebied werken Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, PO visserij, IJsselmeerprovincies, RWS als beheerder en LNV als belangrijkste vergunningverlener samen aan een beter en toekomstbestendiger visserij in het IJsselmeergebied. In het gebied zijn twaalf beroepsvissers actief. De meeste komen uit Volendam en Urk.

De vergunningverlening is ingewikkeld, er zijn diverse overheden betrokken bij diverse vergunningen. LNV gaat over de visserijvergunningen en bepaalt het type netten, de visserijduur en de maaswijdte. De provincies geven de Wet Natuurbescherming (Wnb)-vergunningen af. Provincies en LNV zaten niet altijd op één lijn.

Er wordt in het IJsselmeergebied aan gemeneweidevisserij gedaan. Dit is visserij waarbij meerdere vissers tegelijkertijd eenzelfde gebied mogen bevissen. Wageningen Marine Research (WMR) monitort elk jaar hoe het gaat met de visstand van snoekbaars, brasem, baars en blankvoorn. Spieringvisserij is in het IJsselmeergebied verboden.

In 2018 is er door de deelnemers een actieplan gemaakt waarin duidelijk is aangegeven wat er allemaal moet veranderen en hoe we dit gaan aanpakken.

De samenwerking heeft het volgende opgeleverd. Zes jaar geleden is het aantal vergunde staandwantnetten teruggebracht met 85% en start er een onderzoek om de effecten van het vissen met hoekwant op vogels in kaart te brengen.
Tegelijkertijd is er consensus met alle partijen bereikt dat de beroepsvisserij wel de rente, maar niet het kapitaal mag oogsten. Dit om overbevissing tegen te gaan.
Dit proces is ondersteund door de Stichting Transitie IJsselmeergebied. Deze Stichting heeft ervoor gezorgd dat het contact tussen de vissers en de andere partijen is verbeterd. De Stichting is per 31 december 2023 opgeheven. Lees in dit interview met secretaris directeur Nico Beun meer over de stichting.

De Nederlandse Vissersbond heeft eind 2023 het startsein gegeven voor de pilot Visserijmanagementsysteem IJsselmeergebied met als doel visserijbeheer te verbeteren en vissers te ondersteunen bij het verstrekken van hun vangstgegevens aan overheidsinstanties. Belangrijk is dat vissers de benodigde informatie voor diverse instanties maar op één plek hoeven aan te leveren (één loket gedachte). Duurzamer vissen geeft een goede impuls aan een duurzamer ecosysteem in het IJsselmeergebied. Vissers en vogels komen beter aan hun trekken en de visstand zal aanzienlijk kunnen groeien. Lees verder op de website van de Flevopost.

terug naar het overzicht