Waterplanten

Met de drooglegging van Flevoland zijn ook de Randmeren ontstaan. Een strook, veelal ondiep water dat het oude en het nieuwe land scheidt. Het is een ideaal gebied voor de watersport en daar wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De natuur is divers: er zijn rietlanden, eilandjes en ondiepe stukken, naast de verdiepte vaarweg die door het gebied is aangelegd. Veel watervogels maken gebruik van dit gebied.

In de afgelopen decennia is de hoeveelheid waterplanten, met name fonteinkruid, toegenomen. Fonteinkruid is een waterplantensoort die vanaf de bodem tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt kunnen raken en de snelheid van de boten hindert.

De roep om waterplanten op grote schaal structureel te maaien wordt steeds sterker. Aan de andere kant vormen de waterplanten een onderdeel van het ecosysteem in dit beschermde Natura2000-natuurgebied. Er wordt veel gestudeerd en overlegd over hoe natuur en watersport goed met elkaar kunnen samengaan.

Plan Kees Kooiman
Waterplantmelder 2021
Handreiking waterplanten maaibeheer 2012 | RWS
H2O Online studie Randmeren Oost
Werkgroep Kennis Q+A Watersysteemanalyse Randmeren Zuid
Eindrapport Dreissena Randmeren 2021
Waterplanten Markermeer – UvA rapport 2019

 

terug naar het overzicht