Presentatie concept agenda IJsselmeergebied

Op 22 februari 2018 is tijdens de zesde gebiedsbrede bijeenkomst in het WTC Almere de Agenda IJsselmeergebied 2050 als concept gepresenteerd. De aanwezigen/stakeholders mochten hun kansen, zorgen en kritische noten naar voren brengen t.a.v. deze gebiedsagenda. De definitieve versie zal binnen enkele weken op de site beschikbaar komen.

Sinds 2016 werkt het ministerie van IenW hieraan, samen met andere departementen (LNV, EZK, OCW en BZK), provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Doel is een gezamenlijke visie voor het gebied tot 2050, om goed te kunnen inspelen op urgente opgaven als waterveiligheid, zoetwatervoorraad, klimaatadaptatie, verbetering ecologische draagkracht, waterkwaliteit, verduurzaming energieproductie en visserij.

De gebiedsagenda staat voor een integrale gebiedsbenadering waarbij water het verbindende element is. Alles draait als het ware om het IJsselmeergebied. Eind mei vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats waar de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 zal worden ondertekend, en daarna zal de minister van IenW de gebiedsagenda aanbieden aan de Tweede Kamer. Uiteraard zijn we ook al bezig met de volgende stap: met alle betrokkenen de uitvoerings- en kennis- & innovatieagenda uitwerken.

Kijk hier voor meer informatie.

terug naar het nieuwsoverzicht