Waddenvereniging

De Waddenzee is een internationaal belangrijk natuurgebied!

Voor die erkenning zet de Waddenvereniging zich al jarenlang in. Dat doet zij door bijvoorbeeld de schoonheid van het gebied te laten zien. Maar ook verzet de vereniging zich tegen uiteenlopende bedreigingen, zoals inpolderingen, havenuitbreidingen, te intensieve schelpdiervisserij, de vestiging van vervuilende chemische industrie en het boren naar gas.

Bescherming van de Waddenzee

Gelukkig zien de meeste mensen de noodzaak tot bescherming van de Waddenzee nu wel in. Hierover zijn nationaal en internationaal dan ook afspraken gemaakt. De Waddenvereniging onderneemt haar activiteiten vanuit een specifieke visie op de natuur van de Waddenzee. De vereniging onderkent dat de mens weliswaar van grote invloed is geweest op het waddengebied zoals we dat nu kennen –denk maar aan de aanleg van de Afsluitdijk, de kwelderwerken voor de kust van Groningen en Friesland en de afsluiting van de Lauwersmeer-, maar in de Waddenzee komen we nog processen en patronen tegen die nauwelijks door de mens beinvloed worden.

Visie van de vereniging

Dit heeft geleid tot de volgende visie van de vereniging op de natuur van het waddengebied: “Het waddengebied ontleent haar unieke karakter aan het vrije verloop van natuurlijke processen. Dit ongestoorde samenspel van natuurkrachten heeft vorm gegeven aan een uniek gebied. Hier overheerst natuurlijkheid met kenmerkende patronen en processen en een rijk geschakeerd planten- en dierenleven. Het waddengebied is één van de laatste plaatsen waar we deze ongerepte natuur nog kunnen beleven. Aan de randen van de Waddenzee – op de eilanden en in de kuststrook – is een uniek cultuurlandschap ontstaan. De eeuwenlange relatie van de bewoners met de natuurkrachten van het wad weerspiegelt zich in karakteristieke cultuurhistorische elementen. Wij achten het onze verantwoordelijkheid deze kenmerkende waarden van het waddengebied te beschermen.”

In haar werk laat de Waddenvereniging zich inspireren door de volgende missie: “Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kenmerkende waarden van het waddengebied voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. Wij communiceren en bestrijden actief misstanden, promoten verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen die het beheer en behoud van dit unieke gebied ten goede komen. Wij inspireren anderen en ontwikkelen activiteiten die belangstelling en begrip voor het behoud van het waddengebied bevorderen.”

terug naar het overzicht