MissieSamen maken we het IJsselmeergebied weer gezond!

De natuurorganisaties en de sportvissers vormen de ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’. Samen maken we ons sterk voor het IJsselmeergebied, een superbelangrijk wetland in het midden van ons land. Wij willen alle betrokken partijen samenbrengen zodat ze allen streven naar een duurzaam gebruik van Het Blauwe Hart. Duurzaam betekent een gezond en vitaal zoetwatermeer waarvan we ook in de toekomst kunnen genieten. Gezond water, een goede vis- en vogelstand, vitale natuur, uniek cultureel erfgoed, eindeloze vergezichten en economische mogelijkheden.

Onze agenda voor de komende jaren:

  • Het gebied als één geheel benaderen. Meer samenhang te creëren tussen beleidsplannen van het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.
  • Het gebied beschermen door economie en recreatie in balans te brengen met het ecosysteem en het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten
  • Het verbeteren van de visstand door: Meer openingen in de Afsluitdijk (vismigratierivier)  en de Houtribdijk; nieuwe paaiplaatsen en minder druk van de beroepsvisserij.
  • Het verbinden van land en water. Meer natuur en recreatie met zachte overgangen als rietzones en oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil.
  • Het creëren van meer bekendheid en aandacht voor Het Blauwe Hart en zijn waarde voor Nederland. Meer mensen laten genieten van de rijke cultuurhistorie en natuur.

Lees ons Manifest waarin wij onderbouwen waarom ‘Het Blauwe Hart moet blijven kloppen’

Gebiedsagenda IJsselmeer 2050
In het IJsselmeergebied willen Rijk en regio van alles. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Deze gebiedsagenda geeft een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050.

Uiteraard is de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Bij de coalitie zijn de volgende natuurorganisaties aangesloten:

Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en PWN