Kennisgeving Windplan Blauw

Van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor Windplan Blauw. Windpark Blauw bestaat uit 61 windturbines, waarvan er 2 rijen van totaal 24 turbines voor de kust in het IJsselmeer komen te staan.
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk constateert dat er weer een stuk van het IJsselmeer afgaat als leefgebied voor vogels en vissen. En het einde is nog lang niet in zicht. Binnen de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 wordt er gekeken hoeveel energie we in het IJsselmeergebied kwijt kunnen, als we ook rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden.

15 november a.s. is het Platform IJsselmeergebied met als thema Energie. Meer informatie kunt u vinden via deze website.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en/of een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

terug naar het nieuwsoverzicht