Kabinet moet effecten van drijvende zonnepanelen op de natuur laten onderzoeken

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering in overleg met betrokken stakeholders een onderzoek in gaat stellen naar de effecten van drijvende zonnepanelen op de natuur.  Vervolgens moet het kabinet samen met decentrale overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties een routekaart opstellen met kansen en risico’s van zonne-energie op water in Nederland. Dit staat in een motie van het CDA en D66 die op donderdag 19 december in het algemeen overleg over klimaat en energie werd aangenomen.

De opstellers van de motie, Agnes Mulder van het CDA en Matthijs Sienot van D66, menen dat natuur, klimaat en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan en dat zonne-energie op waterkansen biedt voor het halen van de hernieuwbare energiedoelen. Ze constateren echter dat gedegen, onafhankelijk onderzoek naar de potentiële effecten van drijvende zonnepanelen op de natuur momenteel ontbreekt. (bron: Tweede Kamer, 19/12/19)

De Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk heeft een visie ontwikkeld op duurzame energie in het IJsselmeergebied.  De organisaties van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk (CBHN) staan voor het behalen van klimaatdoelen en biodiversiteitsdoelen. Hoewel de Coalitie voor duurzame energie is, wil zij dat de rol en de effecten op het IJsselmeergebied hierin vooraf nauwkeurig onderzocht worden. De coalitiepartners hechten er belang aan dat ontwikkelingen en plannen integraal getoetst worden aan de draagkracht van het ecosysteem. Zij vinden het onwenselijk dat, door een eenzijdige klimaatkeuze aanpak, de biodiversiteit en de landschappelijke waarden verder verslechteren. Het ecosysteem van het IJsselmeergebied functioneert momenteel niet optimaal en het is nodig dat er gewerkt wordt aan herstel en verbetering van de natuur in het IJsselmeergebied. Deze visie is overgenomen door het Regionaal Platform IJsselmeergebied, waar alle belangrijke stakeholders van het IJsselmeergebied 6 wekelijks bijeen komen. Lees CBHN_visie duurzame energie in IJsselmeergebied.

terug naar het nieuwsoverzicht