Interprovinciale gebiedsagenda

De vier IJsselmeerprovincies Noord-Holland, Flevoland, Fryslân en Overijssel hebben een interprovinciale gebiedsagenda opgesteld die over de provinciegrenzen heen kijkt en een bouwsteen vormt voor de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050.
Door middel van deze interprovinciale visie willen de provincies de kracht en kwaliteiten van het IJsselmeergebied versterken vanuit hun eigen belangrijke kerntaken voor onder meer de ruimtelijke kwaliteit, de regionale economische ontwikkeling en een gezonde ecologie. Zij spreken de ambitie uit  om de samenwerking  te versterken, kansen te benutten en het beleid en de investeringen beter op elkaar af te stemmen.

De vijf samenhangende agendapunten:

 1. Kracht van het water en kustlandschappen, waarbij provincies regisseur zijn voor integrale gebiedsontwikkeling op regionale schaal;
 2. Economie van het IJsselmeergebied, gericht op een krachtige lokale economische ontwikkeling passend bij het plaatselijk karakter;
 3. IJsselmeergebied als energiebron, met provinciale regie op een ruimtelijk kwalitatieve inpassing;
 4. Een ecologisch gezond IJsselmeergebied, met provinciale regie over de ecologische verbetering van het achterland, de kustzone en sterke ecologische verbindingen;
 5. IJsselmeergebied als zoetwaterbron, met de ambitie om de regionale afhankelijkheid van het gebruik van zoetwater niet verder te vergroten, opdat de zoetwatervoorziening geen reden hoeft te zijn om na 2050 het peil te verhogen.

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050

Het Rijk heeft ook niet stilgezeten en heeft de visie in 3 lagen opgebouwd. Deze lagen benadering is overgenomen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en helpt om de juiste focus in de visie te krijgen:

 • Laag 1, Systeem laag (gaat Rijk ook over): het ecosysteem
 • Laag 2, Netwerk laag (infra, energie, ruimtelijke inpassing)
 • Laag 3, Gebruikers laag/occupatie laag (kansen voor visserij en innovaties)

Daarnaast kent het IJsselmeeragenda een drietal ambities:

 1. Het IJsselmeergebied = landschap van wereldklasse
 2. Het IJsselmeergebied = toekomstbestendig water- en ecosysteem
 3. Het IJsselmeergebied = van vitaal economisch belang voor Nederland

De ambities staan niet los van elkaar, maar zullen steeds in onderlinge samenhang worden ingezet. Voor de lange termijn liggen deze op het gebied van ecologie, cultuurhistorie, maar ook landschap en energie (waarin men spreekt van energiemixen) en vitaal economisch belang.
Voor de Coalitie is energie-ambitie de meest spannende want zet vaak de ruimtelijke kwaliteit van het meer onder druk. De Coalitiepartners gaan in hun thema werkgroep Energietransitie actief aan de slag om daar een goede invulling te geven.

Governanace

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) heeft een adviserende rol en werkt in het verlengde van het huidige BPIJ – het Bestuurlijk Platform Deltagebied IJsselmeer dat het nieuwe peil begeleidt.

Kerntaken van de BPIJ zijn:

 1. Ondersteunen van bestaande initiatieven en projecten in het IJsselmeergebied tot bewust bijdragend aan, of in ieder geval tot goed passend bij de gezamenlijke principes en ambities.
 2. Initiëren van nieuwe (IJsselmeer brede) initiatieven/projecten/studies waar nodig om de ambities te behalen.
 3. Signaleren van hittepunten (waar botsen initiatieven?) en kansen (waar versterken ze elkaar?): ontwikkelingen mogelijk maken èn werken aan de gebiedskwaliteiten aan de hand van de gezamenlijke principes.
 4. Lessen trekken uit bestaande projecten (kennisuitwisseling) en leren werken aan de hand van de gezamenlijke ambities

Voor de Coalitie is het belangrijk dat het BPIJ/de governance gaat werken vanuit kwaliteitsverbetering op alle fronten in een samenwerkingsmodel dat niet primair gestuurd wordt door machtsverhoudingen.De onafhankelijke voorzitter van de ROIJ vertegenwoordigt vooralsnog het maatschappelijk veld in het BPIJ.

Download hier de agenda IJsselmeergebied

terug naar het nieuwsoverzicht