’IJsselmeervogels verdienen beter’; Vogelbescherming tegen windmolens en zonnepanelen Markermeer en IJsselmeer

Overheid en energiebedrijven kijken verlekkerd naar het IJssel- en Markermeer om er windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Hoewel ook Vogelbescherming Nederland het belang van de energietransitie volledig onderschrijft, is de organisatie hier faliekant op tegen.

’Windmolens zijn zeer verstorend voor vogels en er kunnen ook vogels zoals de zeearend tegenaan vliegen’, vertelt Vogelbescherming. Zonnepanelen en windmolens verkleinen bovendien het oppervlakte dat geschikt is als voedsel- en rustgebied voor vele vogels. Dat terwijl het IJsselmeer nu al niet aan de internationale beschermingsdoelen voldoet. Vogelbescherming vindt locaties langs bestaande infrastructuur en bedrijfsterreinen geschikter voor zonnepanelen en windmolens.

Scharrelen:
Het IJsselmeergebied in de lente. Eenden scharrelen op de oevers van het Markermeer, kleine karekieten en rietzangers zingen en krassen vanuit de rietkragen. Op het eiland De Kreupel zoeken visdiefjes krijsend een goede plek om te broeden.

Topdrukte:
Het is topdrukte in het IJsselmeergebied; het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren. En niet alleen nu. In de nazomer zijn er de honderdduizend futen, zwanen, eenden en ganzen die in de veiligheid van het open grote water hun verenpak verwisselen. ’s Winters arriveren vele tienduizenden vogels die in het hoge noorden broeden en in het IJsselmeergebied overwinteren. Nonnetjes, grote zaagbekken en de zeldzame kleine zwaan bijvoorbeeld.

Een gebied zó waardevol dat het de internationale status Natura2000-gebied heeft. De internationale status verplicht Nederland goed voor de vogels te zorgen. En dat kan beter vindt Leo Bruinzeel, ecoloog van Vogelbescherming Nederland. Door het onnatuurlijk peilbeheer en de harde dijken zijn er nauwelijks geleidelijke, zachte landwaterovergangen met ondiep water waar vissen kunnen paaien en opgroeien en vogels voedsel kunnen vinden, zo legt de vogelkenner uit.

„Gezonde rietzones met een gevarieerde begroeiing bieden vogels niet alleen voedsel, maar ook broedgelegenheid. Ook zeldzame soorten waaronder roerdomp en grote karekiet. En juist die oevers zijn er vaak beroerd aan toe.”

Ook voor de vogels die niet in de begroeiing, maar het liefst op een kale vlakte broeden zoals de kluut, een zwart witte vogel met opgewipte snavel, is het IJsselmeergebied van groot belang. In ons drukke, efficiënt gebruikte land zitten die vogelsoorten behoorlijk in de knel en vragen aandacht

Recreatiedruk:
Toenemende recreatiedruk, visserij, zandwinning en de vele plannen voor de komst van windmolens en zonnepanelen in het IJsselmeergebied baren Vogelbescherming ook zorgen.

Bruinzeel: „Omdat het IJsselmeergebied zo belangrijk is voor vogels proberen we – met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij – overheden en andere organisaties bij hun plannen en besluiten de vogelbelangen uitdrukkelijk mee te laten tellen. Zo is de visserij op spiering – voor veel vogelsoorten belangrijk voedsel – gestopt en wordt recreatie beter ’gezoneerd’. Natuur en recreatie kunnen prima samen gaan, maar zonering is nodig om voldoende rust voor de vogels te waarborgen.”

Overal aandacht vragen voor het natuurbelang, maar ook voorbeeldprojecten, vertelt Bruinzeel. Zo worden samen met Staatbosbeheer op twee plaatsen aan de Noord-Hollandse Markermeerkust, onder meer bij Schardammer Kogen, een vooroever met eigen peilbeheer ontwikkeld die kan dienen als paai- en opgroeigebied voor vis.

Bruinzeel: „Zo wordt duidelijk dat flinke natuurwinst te behalen valt zonder de waterveiligheid of zoetwatervoorziening aan te tasten. Werk aan de winkel en werk in uitvoering. Het IJsselmeergebied verdient het.”

Vijf vogels:
Vijf veel voorkomende vogels in het IJsselmeergebied zijn: Grote zaagbekken, visdief, zwarte stern, toppereend en grote karekiet.

Grote zaagbekken worden ook wel boterbuiken genoemd. Het zijn wintergasten.

Visdiefjes zijn kale-grondbroeders. Ze maken niet veel werk van hun nest.

Zwarte stern maakt net als visdiefjes snelle duikvluchten naar vis.

Toppereend eet schelpdieren. Het opvissen daarvan kost veel energie.

Grote karekiet is met slechts enkele tientallen broedparen in ons land een kwetsbare vogel. Ze weet haar grote nest hangend aan een paar rietstengels te maken en legt hier vier tot vijf eitjes in.

Copyright foto: Hans Peeters

terug naar het nieuwsoverzicht