Hoe zit het precies met de waterplanten in het Markermeer?

Het water in het Markermeer is de afgelopen jaren aanzienlijk helderder geworden. Mede daardoor kunnen waterplanten beter groeien. Met name de groei van fonteinkruid neemt ieder jaar toe terwijl de groei van kranswieren wat achter blijft. Fonteinkruid is een waterplantensoort die tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart met name ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt raken en de snelheid van de boten hindert.

Helaas nog geen duurzame oplossing

Het probleem van de waterplanten voor met name de watersportrecreatie is al een aantal jaren actueel, zonder dat er een duurzame oplossing in zicht is. Men kijkt kritisch naar Rijkswaterstaat (RWS) omdat zij de beheerder is in het IJsselmeergebied. In het Beheer en ontwikkelingsplan Rijkswateren (BPRW) is aangegeven op welke wijze RWS beheer voert. Omdat de toegankelijkheid van diverse havens slechter wordt in bepaalde perioden in het vaarseizoen, heeft bijvoorbeeld de Gemeente Hoorn de afgelopen jaren de pilot Maaien Hoornse Hop gefaciliteerd.

Een gecoördineerde aanpak voor juiste antwoorden

Bij de verschillende gebruikers van het Markermeer zijn er veel vragen over waterplanten. Hoe zal het gaan met de ontwikkeling van de waterplanten? Waar komen de planten vandaan en waar kunnen ze zich gaan vestigen? Kan het hele meer volgroeien met planten? Informatie om de antwoorden op deze vragen te geven is te versnipperd. Ook lijken er antwoorden rond te gaan die niet gebaseerd zijn op gegronde gegevens. Dit vraagt dus om een gecoördineerde aanpak, die nu uitgevoerd wordt door de Universiteit van Amsterdam, Rijkswaterstaat en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.

De vragen van diverse gebruikers en beheerders zijn geïnventariseerd en ingedeeld per thema. Dit levert drie thema’s op:

  • ecologie van waterplanten
  • waterplanten in het Markermeer
  • management van waterplanten

Antwoorden op de vragen binnen ieder thema zullen worden onderbouwd met wetenschappelijke artikelen of toegepaste rapportages. Dit leidt tot een algemeen overzicht met antwoorden op de vragen die spelen met betrekking tot waterplanten in het Markermeer. Of dit geeft juist duidelijkheid over het ontbreken van antwoorden op sommige vragen en maakt kennishiaten zichtbaar. Het overzicht zal gepresenteerd worden en online beschikbaar worden gesteld. We streven hiermee naar een gemeenschappelijke werkelijkheid ten aanzien van de kennis over waterplanten in het Markermeer.

Beheer en onderhoud

Ook worden de onderzoeksresultaten en conclusies beleidsmatig besproken met de diverse overheden op rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau, zodat er ook een vertaalslag komt  naar beheer en onderhoud van waterplanten en dit beleid getoetst en aangescherpt kan worden.

Langlopend onderzoek en resultaten

De Universiteit van Amsterdam doet langlopend onderzoek naar waterplanten in het Markermeer en verzamelt op deze manier veel kennis over de ontwikkeling van waterplanten en hun functie in het voedselweb. Dit onderzoek is belangrijk voor onder andere de prognose over de groei en het areaal van waterplanten in de toekomst. Zodra er resultaten beschikbaar zijn, berichten wij u hierover in onze nieuwsbrief.

terug naar het nieuwsoverzicht