Het 3e IJ-schrift: de Friese IJsselmeerkust

De Friese IJsselmeerkust is een groot gebied met veel en grote kwaliteiten. Tegelijkertijd komt er het nodige aan opgaven op deze kust af. De kustzone herbergt veel voor het IJsselmeergebied belangrijke en dynamische natuurwaarden, die nog verbeterd kunnen worden.

Het IJ-team heeft in drie werksessies samengewerkt en van gedachten gewisseld met betrokkenen en overheden van andere gebiedspartijen. In de sessies is gekeken naar de kwaliteiten en opgaven voor de kustzone, naar de lopende en nog komende projecten, met speciale aandacht voor de samenhang die de verschillende aspecten bij elkaar houdt.

De resultaten zijn gebundeld in dit IJ-schrift. Hierin is kort in woord en beeld de dijkzone gekenschetst vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens een reeks aanbevelingen gedaan.

terug naar het nieuwsoverzicht