Deltaprogramma en Gebiedsagenda 2050

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Door de Afsluitdijk  is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. Maar ook op  allerlei manieren gebruiken we het IJsselmeergebied en de oevers, bijvoorbeeld voor recreatie, drinkwaterwinning en zandwinning. Naast deze gebruiksfuncties heeft het gebied ook een rijke cultuurhistorie en natuur.

Gebiedsagenda 2020-2050

Om al deze functies ook in de toekomst goed tot hun recht te laten komen en waar mogelijk te versterken, is het van belang flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. We moeten ons blijven  inzetten om het belang van de natuur en cultuurhistorie op de agenda te houden.
Het ministerie van I&M ontwikkelt samen met de regio en stakeholders een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. Daarin worden randvoorwaarden en ontwikkelkansen benoemd, en de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van verbetering van natuur) gedefinieerd.

Meer informatie over de Gebiedsagenda vindt u hier.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft strategische keuzes voor een veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied vastgelegd in de Deltabeslissing IJsselmeergebied en in de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan. De Deltabeslissing gaat over het op orde houden van de waterveiligheid en het optimaliseren van de zoetwatervoorziening in de regio. Bij de waterveiligheid in de toekomst geldt het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’. De verbetering van de zoetwatervoorziening wordt in het hoofdwatersysteem van het IJsselmeer/Markermeer bereikt via flexibilisering van het zomerpeil. Voor het eerst wordt er gestreefd naar een meer natuurvolgend peil. Het natuurlijk peil is in de zomer lager dan in de winter. In het nieuwe peilbeheer wordt het water in het vroege voorjaar hoger opgezet en zakt het water meer geleidelijk vanaf augustus naar het winterpeil.

Pact van het IJsselmeergebied: samen verder

Voor monitoring van de voortgang, de programmering en een goede informatie-uitwisseling hebben de betrokken regiopartijen zich verenigd in het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. De ambities van het platform reiken verder dan het Deltaprogramma. Het gaat ook om het benutten van meekoppelkansen, om het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het scheppen van nieuwe economische ontwikkelingen. Overheden en maatschappelijke organisaties in het IJsselmeergebied hebben deze ambities vastgelegd in een bestuursovereenkomst ’Het Pact van het IJsselmeergebied’.

Blijf hier op de hoogte van de ontwikkelingen.

terug naar het nieuwsoverzicht