De zon schijnt op het water

Het IJsselmeergebied is een Natura 2000-gebied. Dit betekent dat het valt onder een internationaal beschermingsregime vanwege zijn belangrijke functie voor de wereldwijde biodiversiteit en natuur. Realisatie van grootschalige gebieden met zonnepanelen in het IJsselmeergebied is dan ook geen optie, aldus het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ). Hier moet het voorzorgsbeginsel van kracht zijn: er dient preferent gekeken te worden naar locaties buiten het IJsselmeergebied voor de realisatie van zonnepanelen (de zogenaamde ‘ladderbenadering’). Experimenten met kleinschalige aantallen zonnepanelen kunnen alleen plaatsvinden na toetsing aan de Natura 2000-regels. Daarnaast is het van belang ze te koppelen aan een zorgvuldig monitoringsonderzoek dat de effecten op de natuur en de waterkwaliteit in beeld brengt. Ook vindt het ROIJ dat er voldoende regie moet komen op het aantal zonne-energie pilots, en de plaats daarvan.

Ook de Vissersbond is tegen zonnepanelen op IJsselmeer.

terug naar het nieuwsoverzicht