De Visdief

Het IJsselmeergebied is één van de grootste zoetwaterecosystemen van Europa. Het is van internationaal belang voor met name visetende watervogels, zoals de visdief. De visdief broedt met grote aantallen in het IJsselmeergebied, zoals op de Kreupel (2.500 broedparen in 2017) en de Markerwadden (1.800 broedparen in 2017). In totaal nestelen er zo’n 15.000 broedparen in ons land.

Hoe herken je een visdief?

De visdief behoort tot de sternen familie. De rug en vleugels van de visdief zijn zilvergrijs. Visdieven hebben een zwarte kopkap die doorloopt tot in de nek. De buitenste handpennen zijn iets donkerder waardoor er – vooral in de zomer – een donkere wig op de boven vleugel ontstaat. De visdief lijkt sterk op de noordse stern, maar heeft een langere snavel en hals, bredere vleugels, langere poten en meestal een zwarte punt aan de oranjerode snavel. De noordse stern is gebonden aan zout water en zul je bij het IJsselmeer niet snel zien. De visdief gedijt zowel in zoet als zout water en is een veel geziene vogel in het IJsselmeergebied.

Kolonievogel

Visdieven, visdiefkuikens broeden in kolonies en bij voorkeur op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale tot grazige bodem. Ze eten graag kleine rondvis zoals de spiering, die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek schakelen ze over op kleine platvis, garnalen, en kikkervisjes. De spieringstand is op dit moment helaas niet stabiel in het IJsselmeer en fluctueert ieder jaar sterk. ‘Onze’ visdieven overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria.

Herstel nodig

In de jaren ’50 van de vorige eeuw broedden er zo’n 50.000 paar visdieven in Nederland. In de jaren zestig stortte de populatie in vooral door lozing van landbouwbestrijdingsmiddelen tot zo’n 5.000 broedparen. Na een verbod volgde een herstel, maar de laatste jaren neemt de populatie helaas weer licht in aantal af. Het IJsselmeergebied is als Natura2000-gebied aangewezen, waarmee doelen zijn vastgesteld voor behoud en herstel van vogelpopulaties, waaronder de visdief. Herstel van het systeem is nodig om deze instandhoudingsdoelen te kunnen halen. Het IJsselmeer en Markermeer zijn omgeven door dijken. Het ontbreekt grotendeels aan natuurlijke land water overgangen, evenals de verbindingen met het achterland en zoute wateren. Ook het tegennatuurlijk peilbeheer in het IJsselmeer leidt tot overbevissing en dus tot een slechte voedselsituatie.

Leefgebied verbeteren

Vogelbescherming Nederland werkt samen met vele partners zoals in de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk aan het verbeteren van het leefgebied van de visdief. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werken we actief aan het verduurzamen van de visserij en het verbeteren van de land water overgangen ten behoeve van een betere visstand in het IJsselmeer en daarmee een betere voedselsituatie voor de visdief. Vorig jaar ontving Vogelbescherming een bedrag van € 4.158,50 van zwemevent rond Pampus voor de aanleg en het beheer van eilandjes bij de Eemmonding voor de visdief.

terug naar het nieuwsoverzicht