Behaalde successen Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

Het jaar werd afgesloten met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door de directeuren van het Flevolandschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenverenging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer. Met ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’ zetten zij zich in voor de gezamenlijke missie: een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later. Een samenwerking die vooral meer mensen willen laten genieten van dit grote zoetwatermeer met haar bijzondere waarden zoals natuur, cultureel erfgoed en een fantastische weids landschap.

Waar hebben de partners met hun projecten successen behaald en bijgedragen aan een integrale aanpak en samenwerking gericht op het IJsselmeergebied?

Herstel visstand

Als ‘gedeeld’ resultaat geldt dat vissen het afgelopen jaar meer in beeld zijn gekomen als afspiegeling maar ook als streefbeeld van de ecologische toestand en natuurwaarden van IJsselmeer-Markermeer. Waar het tot voor kort uitsluitend de relatie vis-IJsselmeervisserij betrof, is het onderwerp nu stevig verbonden met ecologie (Gebiedsagenda IJsselmeer en Panorama Markermeer). Zelf hebben we als Coalitie een aantal icoonprojecten benoemd waarmee we ook vanuit de ecologie aandacht vragen voor de verbetering van de visstand. Deze icoonprojecten zijn: Marker Wadden (in uitvoering), de Vismigratierivier bij Kornwerderzand (bijna in uitvoering) en Koopmanspolder (voltooid) De Coalitie heeft een ‘Viskansenkaart’ gemaakt, met als doel om de gewenste samenhang van wensen en maatregelen ook in onderlinge samenhang te illustreren. De opbrengst (€ 3.540,50) van het zwemevent is geschonken aan Natuurmonumenten voor een onderzoek naar de meest optimale paai- en groeiplaatsen rond Marker Wadden.

Recente ontwikkelingen in het gebied waarbij de Coalitie betrokken is, zijn het programma Ruimtelijke Kwaliteit versterking Markermeer dijken, aanpak Houtribdijk en Trintelzand, de Natura-2000 beheeropgave, Oostvaardersplassen, het nieuwe peilbeheer en natuurmaatregelen Afsluitdijk. De Coalitiepartners benadrukken in deze processen steeds de meerwaarde van de ingrepen voor de natuur en de vis.

Coalitiepartner Sportvisserij Nederland, maar ook Vogelbescherming Nederland is en blijft sterk betrokken bij de gewenste transitie en verduurzaming van de IJsselmeervisserij. Een belangrijke stap was het bijdragen aan de ‘gedeelde werkelijkheid’ van de problematiek rond vissen en visserij in het IJsselmeergebied.

Natuurontwikkeling

In 2017 is er gestart met de versterking van de Houtribdijk. Succes is  behaald door de partners van de Coalitie door er voor te zorgen dat deze dijkversterking niet alleen bestaat uit breuksteen en gietasfalt, zoals men eerst van plan was, maar voor de helft uit zandige vooroevers. Daarnaast wordt Trintelzand als natuurgebied uitgebreid met ondiepten en rietplanten voor vogels en vissen. Dit draagt net als de Marker Wadden bij aan een verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer.

Zo is door de lobby van de Coalitie bereikt dat bij de Markermeerdijken de oeverdijk als innovatieve oplossing overeind is gebleven, ondanks beperkt draagvlak bij bewoners. Een oeverdijk, als versterking, is een nieuwe lage dijk met een flauw talud die voor de bestaande dijk komt. Daarmee blijft de oude dijk gehandhaafd, maar verliest zijn functie als waterkering. De nieuwe dijk biedt kansen voor natuur en recreatie en levert tijdens de uitvoering minder overlast op vanwege de aanleg vanaf het water. Daarnaast is het belang van mee koppel kansen voor natuur uitgewerkt in de voorkeursalternatieven. Vooroevers, ondiepten en overstroombare graslanden en het belang van het verbinden van het achterland met het meer staan nu op de kaart. Provincie Noord-Holland is van plan om dit mede te financieren.

Het nieuwe peil

De huidige streefpeilen zijn steeds moeilijker te handhaven. Om in droge perioden voldoende water te kunnen leveren en om pieksituaties in de waterafvoer goed te kunnen opvangen, is meer flexibiliteit in de peilen nodig.
In het nieuwe peil gaat men niet meer uit van een 1 dimensionaal peil, maar van een bandbreedte waartussen het peil zich kan bewegen. Voor de natuur gaat het peil in maart flink omhoog (NAP -10 cm), waarna het gedurende de zomer langzaam uitzakt tot september naar het winterpeil (NAP – 30 cm). De grootste winst is te verwachten bij de rietplanten en vorming van nieuw riet. Maar ook de natuur langs de randen is nu ingesteld op het onnatuurlijke peil en zal de tijd moeten krijgen om zich aan te passen. Het Deltafonds gaat investeren in de nodige aanpassingen rond de Friese kust. It Fryske Gea is actief betrokken bij deze ontwikkelingen, waarbij ook nagedacht wordt over zachte oplossingen (Building with Nature).

Energietransitie

Partners van de Coalitie zetten zich in voor duurzame energie, maar vinden een windmolenpark van 89 windturbines in het IJsselmeer onacceptabel. Windpark Fryslân vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. De Coalitie heeft zich verzet tegen de plannen van Windpark Fryslân.

terug naar het nieuwsoverzicht