Animatie over het IJsselmeergebied

Lang niet iedereen realiseert zich hoe belangrijk het IJsselmeergebied voor ons land is. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, is een animatie gemaakt die laat zien hoe veel verschillende belangen en functies in het IJsselmeergebied samenkomen.

Ambitie van de Agenda

In de agenda zijn drie ambities verwoord. Het IJsselmeergebied is:

  • een landschap van wereldklasse,
  • een toekomstbestendig water- en ecosysteem,
  • van vitaal en economisch belang voor Nederland.

Altijd bouwen aan de toekomst

In het IJsselmeergebied is de arbeid van de mens zichtbaar. Dijken en dammen duiden op strijd met de elementen. Polders, gemalen en sluizen tonen onze drang om het gebied naar onze hand te zetten. We blijven beheren, aanpassen, bouwen en ontwikkelen, toen, nu en in de toekomst.

Vragen en opgaven

Een goed functionerend IJsselmeergebied is essentieel voor Nederland. Vele opgaven komen daar samen: recreatie en toerisme, natuurontwikkeling, ecologie, scheepvaart, nautische economie, klimaatadaptatie in relatie tot waterbeheer en land- en tuinbouw, duurzame visserij, verstedelijking, energietransitie, landschap en cultuur(historie). Het combineren van al deze opgaven in het gebied dwingt ons na te denken over de ruimtelijke samenhang. Agenda IJsselmeergebied 2050 geeft daarvoor de richting. Geen van de partijen kan het alleen!

Agenda IJsselmeergebied 2050

In 2016 is een breed gedragen gebieds-proces gestart. Om de vele belangen en wensen goed op elkaar af te stemmen, is regie en samenwerken noodzakelijk. Een zeer diverse groep van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers is actief betrokken. In 2018 hebben ruim 60 partijen op bestuurlijk niveau de gebiedsagenda ondertekend, om zo de krachten te bundelen voor ons mooie IJsselmeergebied, het ‘Blauwe Hart’ van Nederland.

Hoe verder?

Een coördinatieteam werkt plannen voor uitvoering, kennis en innovatie uit, en probeert zo ambitie en realisatie te verbinden. We weten wat we hebben en we weten wat er allemaal op ons af komt. We weten dat we verder moeten kijken dan ieders eigen belang. En zo willen we samen werken aan ons IJsselmeergebied van wereldklasse; samenwerken aan ons Blauwe Hart!

terug naar het nieuwsoverzicht