Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Fietsen langs het IJsselmeer

Het IJsselmeer is maar liefst 1100 vierkante kilometer groot. Het meer grenst aan diverse steden, waaronder Makkum, Lemmer, Enkhuizen en Den Oever. Omdat het meer zo groot is, zijn er tientallen mooie fietsroutes in de omgeving van het IJsselmeer uitgestippeld. De vijf mooiste fietsroutes in de omgeving, zijn de volgende:

  • Rondje IJsselmeer
  • Route Morrapad
  • Route Door het Friese Hemel en Hel
  • Route Sud Westergoapaad
  • Route Gaasterland

Wil je meer weten over deze fietsroutes? Lees dan snel verder, want in onderstaande alinea’s worden de fietsroutes stuk voor stuk kort beschreven.

Rondje IJsselmeer

Rondje IJsselmeer is veruit de bekendste fietstocht in de buurt van het IJsselmeer. Zoals de naam van deze route al verklapt, gaat de fietstocht rond het IJsselmeer. Je kunt de ronde overigens op verschillende manieren rijden, namelijk langs het water in Friesland of dwars door Flevoland. De route die je kiest, bepaalt het aantal kilometers dat je af moet leggen. Let op: een rondje IJsselmeer is zeker niet kort, namelijk gemiddeld 300 kilometer.

Route Morrapad

Route Morrapad is minder bekend dan het rondje IJsselmeer, maar ook zeker de moeite waard. De route start in Rijs en gaat vanuit hier naar Galamadammen, Hemelum, Warns en langs de oevers van het IJsselmeer naar de woonplaats Mirns. Ook gaat de route door het Rijsterbos, want hier moet je doorheen om terug naar Rijs te gaan. Omdat het een rondrit betreft, kun je jouw fietstocht overigens ook ergens anders op de route starten.

Route Door het Friese Hemel en Hel

De naam van deze route is misschien een beetje vreemd, maar ook deze route is erg bijzonder. Zo brengt de route Door het Friese Hemel en Hel je door het prachtige Friese landschap vol weilanden, meren en sloten. Natuurlijk kom je ook langs het IJsselmeer, namelijk van het Rijsterbos langs de IJsselmeerkust naar Stavoren.

Route Sud Westergoapaad

Route Sud Westergoapaad start in Workum en brengt je uiteindelijk in Ferwoude, om vanuit Ferwoude met een omweg naar Makkum te fietsen. Vanuit Makkum rijd je langs het IJsselmeer naar de woonplaats Gaast, om vanuit hier weer terug naar Workum te fietsen. Omdat het een rondrit is, kun je de route ook op een andere plek starten. Zo hoef je niet te vertrekken in Workum, maar kun je ook starten in Ferwoude, Makkum of Gaast.

Route Gaasterland

Route Gaasterland loopt door het zuidwesten van de provincie Friesland. De tocht voert je niet alleen langs de IJsselmeerkust, maar ook door diverse prachtige bossen en houtwallen. De volledige route is uitgezet in Gaasterland, een groene streek waar je echt je ogen uitkijkt. De totale afstand van de route is 33 kilometer.

Een lange fietstocht maken: wat moet je meenemen?

Ga je een lange fietstocht maken, dan zijn er altijd een paar dingen die je mee moet nemen. Denk hierbij niet alleen aan een bidon met voldoende water en een paar boterhammetjes voor onderweg, maar ook aan een fietspompje, een regenjas en bij ruige tochten zelfs binnenbanden en een helm. Zeker als je het rondje IJsselmeer gaat fietsen, zijn deze items voor in de bagage een must. Deze tour is namelijk niet alleen lang, maar kan ook vrij ruig zijn. Voldoende bagage meenemen dus!

 

Bron: www.fietsenopfietsen.nl

 

Laatste nieuwsActiviteiten met onze partners

 12 februari 2018

In samenwerking met de partners van Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk ondersteunt het bureau bij de organisatie van activiteiten die partners opzetten en aansluiten bij hun ambities van het IJsselmeergebied.

Bijna 250  recreatie- en wedstrijdzwemmers zwommen in 2017 ‘Rondje Pampus’. Centraal bij het zwemevent stond de aandacht voor de slechte visstand in het IJsselmeergebied. Van een deel van de opbrengt van dit event gaat Natuurmonumenten in nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland aan de slag met visbemonstering in oeverzones en ondiepe watergebieden.

In het kader van de Week van het Water organiseerde Rijkswaterstaat (afdeling Natura 2000) in samenwerking met Coalitie partner Natuurmonumenten en ondersteund door het bureau op zaterdag 21 oktober een aantal activiteiten in het Waterloopbos. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de (zoetwater)ecologie en is gewerkt aan de bewustwording van de waarde van natuur en water. Ruim 100 kinderen en volwassen kwamen naar het Waterloopbos.

Voor het tweede jaar hebben de partners van de Coalitie en FOGOL de handen ineengeslagen voor de eerste vogelvaartocht in het jaar. Met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling)werd vanuit Enkhuizen gevaren naar de Kreupel. Tijdens deze excursie waren er pitches en lezingen. Icoonprojecten als Marker Wadden en Vismigratierivier kwamen uitgebreid aan bod.

Visie ROIJ klankbordgroep Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050

Het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied heeft in 2017 een visie aanbod neergelegd. Deze heeft de basis gevormd voor de inhoudelijke inbreng van de klankbordgroep (de stakeholders in het IJsselmeergebied) in de Gebiedsagenda 2020-2050. Door actieve participatie vanuit de coalitie is gezorgd dat de integrale wensenkaart in zeer grote mate is opgenomen in laag 1, de ecologische laag. De directeuren van de partners ondertekenden naast de bestuurders ook de Gebiedsagenda, en dat is winst!

 

Behaalde successen Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk

 12 februari 2018

Het jaar werd afgesloten met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door de directeuren van het Flevolandschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenverenging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer. Met ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’ zetten zij zich in voor de gezamenlijke missie: een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later. Een samenwerking die vooral meer mensen willen laten genieten van dit grote zoetwatermeer met haar bijzondere waarden zoals natuur, cultureel erfgoed en een fantastische weids landschap.

Waar hebben de partners met hun projecten successen behaald en bijgedragen aan een integrale aanpak en samenwerking gericht op het IJsselmeergebied?

Herstel visstand

Als ‘gedeeld’ resultaat geldt dat vissen het afgelopen jaar meer in beeld zijn gekomen als afspiegeling maar ook als streefbeeld van de ecologische toestand en natuurwaarden van IJsselmeer-Markermeer. Waar het tot voor kort uitsluitend de relatie vis-IJsselmeervisserij betrof, is het onderwerp nu stevig verbonden met ecologie (Gebiedsagenda IJsselmeer en Panorama Markermeer). Zelf hebben we als Coalitie een aantal icoonprojecten benoemd waarmee we ook vanuit de ecologie aandacht vragen voor de verbetering van de visstand. Deze icoonprojecten zijn: Marker Wadden (in uitvoering), de Vismigratierivier bij Kornwerderzand (bijna in uitvoering) en Koopmanspolder (voltooid) De Coalitie heeft een ‘Viskansenkaart’ gemaakt, met als doel om de gewenste samenhang van wensen en maatregelen ook in onderlinge samenhang te illustreren. De opbrengst (€ 3.540,50) van het zwemevent is geschonken aan Natuurmonumenten voor een onderzoek naar de meest optimale paai- en groeiplaatsen rond Marker Wadden.

Recente ontwikkelingen in het gebied waarbij de Coalitie betrokken is, zijn het programma Ruimtelijke Kwaliteit versterking Markermeer dijken, aanpak Houtribdijk en Trintelzand, de Natura-2000 beheeropgave, Oostvaardersplassen, het nieuwe peilbeheer en natuurmaatregelen Afsluitdijk. De Coalitiepartners benadrukken in deze processen steeds de meerwaarde van de ingrepen voor de natuur en de vis.

Coalitiepartner Sportvisserij Nederland, maar ook Vogelbescherming Nederland is en blijft sterk betrokken bij de gewenste transitie en verduurzaming van de IJsselmeervisserij. Een belangrijke stap was het bijdragen aan de ‘gedeelde werkelijkheid’ van de problematiek rond vissen en visserij in het IJsselmeergebied.

Natuurontwikkeling

In 2017 is er gestart met de versterking van de Houtribdijk. Succes is  behaald door de partners van de Coalitie door er voor te zorgen dat deze dijkversterking niet alleen bestaat uit breuksteen en gietasfalt, zoals men eerst van plan was, maar voor de helft uit zandige vooroevers. Daarnaast wordt Trintelzand als natuurgebied uitgebreid met ondiepten en rietplanten voor vogels en vissen. Dit draagt net als de Marker Wadden bij aan een verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer.

Zo is door de lobby van de Coalitie bereikt dat bij de Markermeerdijken de oeverdijk als innovatieve oplossing overeind is gebleven, ondanks beperkt draagvlak bij bewoners. Een oeverdijk, als versterking, is een nieuwe lage dijk met een flauw talud die voor de bestaande dijk komt. Daarmee blijft de oude dijk gehandhaafd, maar verliest zijn functie als waterkering. De nieuwe dijk biedt kansen voor natuur en recreatie en levert tijdens de uitvoering minder overlast op vanwege de aanleg vanaf het water. Daarnaast is het belang van mee koppel kansen voor natuur uitgewerkt in de voorkeursalternatieven. Vooroevers, ondiepten en overstroombare graslanden en het belang van het verbinden van het achterland met het meer staan nu op de kaart. Provincie Noord-Holland is van plan om dit mede te financieren.

Het nieuwe peil

De huidige streefpeilen zijn steeds moeilijker te handhaven. Om in droge perioden voldoende water te kunnen leveren en om pieksituaties in de waterafvoer goed te kunnen opvangen, is meer flexibiliteit in de peilen nodig.
In het nieuwe peil gaat men niet meer uit van een 1 dimensionaal peil, maar van een bandbreedte waartussen het peil zich kan bewegen. Voor de natuur gaat het peil in maart flink omhoog (NAP -10 cm), waarna het gedurende de zomer langzaam uitzakt tot september naar het winterpeil (NAP – 30 cm). De grootste winst is te verwachten bij de rietplanten en vorming van nieuw riet. Maar ook de natuur langs de randen is nu ingesteld op het onnatuurlijke peil en zal de tijd moeten krijgen om zich aan te passen. Het Deltafonds gaat investeren in de nodige aanpassingen rond de Friese kust. It Fryske Gea is actief betrokken bij deze ontwikkelingen, waarbij ook nagedacht wordt over zachte oplossingen (Building with Nature).

Energietransitie

Partners van de Coalitie zetten zich in voor duurzame energie, maar vinden een windmolenpark van 89 windturbines in het IJsselmeer onacceptabel. Windpark Fryslân vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. De Coalitie heeft zich verzet tegen de plannen van Windpark Fryslân.

 

Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân

 31 januari 2018

Het plan voor Windpark Fryslân vormt een bedreiging voor het open landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee en is nadelig voor de unieke natuur. Daarom hebben diverse natuur- en recreatieorganisaties in 2016 beroep aangetekend tegen de komst hiervan. Komende donderdag 1 februari buigt de Raad van State zich over het plan. Dit is de laatste kans om het windpark tegen te houden.

Lees hier het gehele bericht.

 

Onzichtbare wordt zichtbaar op Afsluitdijk

 14 december 2017

Een beleving toevoegen aan de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, dat was de opdracht van de initiatiefnemers en samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens (bureau SLeM) vertaalde dit naar een concept dat bezoekers en toeristen het onbekende, maar fascinerende verhaal van migrerende vissen vanuit verschillende invalshoeken laat beleven. De Blije Vis, onder meer te zien in een installatie van grote roestvrijstalen vissen in de rivier, wordt hierbij ingezet als verhalenverteller. Het beleefconcept, dat 12 december op Kornwerderzand is gepresenteerd, werd financieel mogelijk gemaakt door een extra projectbijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor de trekvissen weer 24/7/365 heen en weer kunnen zwemmen tussen zout en zoet, tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De Vismigratierivier staat voor een integrale aanpak die werkt aan natuurherstel, de veiligheid waarborgt en tegelijk een impuls geeft aan de recreatieve ontwikkeling van de Afsluitdijk en Kornwerderzand.

Verbeelding

Om de swimway van vissen als de zalm, aal en spiering, soorten voor wie de trek tussen zout en zoet essentieel is voor de levenscyclus, voor een breed bezoekers zo goed mogelijk ervaarbaar te maken, is meer nodig: verbeelding. Dàt is wat het beleefconcept van Bruno Doedens biedt: het onzichtbare zichtbaar maken. Niet alleen ter plaatse, maar met name ook het grotere ecosysteem van Noordzee-Waddenzee en het Rijnstroomgebied tot in Zwitserland.
De Blije Vis is het beeldmerk van die vismigratie. Inmiddels is het geregistreerde merk ook internationaal het symbool voor vrije vispassage en wordt als Happy Fish ingezet tijdens de World Fish Migration Day in meer dan zestig landen. Daarmee is het op de Afsluitdijk geboren idee in korte tijd uitgegroeid tot wereldwijd symbool voor initiatieven van particulieren, natuurorganisaties en overheden die vispassage bevorderen en vismigratie weer mogelijk maken.

Beleefconcept

Het beleefconcept dat door Bruno Doedens is uitgewerkt bestaat uit vier met elkaar verbonden onderdelen: 1. de coupure oftewel het ‘gat in de Afsluitdijk, 2. twee kazematten, 3. het Blije Vissen-veld en 4. tijdkijkers. Alle vier belangrijk voor het overbrengen van het verhaal van de Vismigratierivier als je er fysiek rondwandelt. De coupure vertelt samen met twee beschikbaar gestelde kazematten (bunkers) het verhaal van de twaalf vis-doelsoorten en het belang van het grotere ecosysteem.
De installatie van Blije Vissen in het estuarium maakt de werking van de Vismigratierivier zichtbaar door het visualiseren van de eb- en vloedbeweging. Dat de vissen weer blij worden, omdat ze heen en weer kunnen zwemmen tussen zout en zoet, dat is de kern van het verhaal. De tijdkijkers tenslotte plaatsen de ontwikkeling van de Vismigratierivier in een breder kader, namelijk de ontwikkeling van het landschap van Noord-Nederland in het tijdsperspectief van vele eeuwen, waarmee de logica van de landschappelijke ontwikkelingen begrijpelijk wordt. Deze worden geplaatst in het nieuwe, 22 maart 2018 te openen Afsluitdijk Wadden Center, waar onder andere een expositie over de Vismigratierivier, Werelderfgoed Waddenzee en het IJsselmeer is te zien.

Opdrachtgevers

Het beleefconcept is ontwikkeld in opdracht van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier: Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Stichting het Blauwe Hart en netVISwerk. Het plan wordt uitgevoerd door De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Naar verwachting is de Vismigratierivier in 2022 zowel voor vissen als het publiek volledig toegankelijk.

Wil je meer weten over de Vismigratierivier of vrienden worden van de Blije Vis? Klik dan hier.

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!of bekijk het nieuwsbriefarchief

Onze partners