Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


Marker Wadden Café

19-06-2017 20:00

Meer weten over de voortgang van Marker Wadden dit jaar? Kom maandag 19 juni dan naar Het Huis Verloren in Hoorn.
Sinds de start van de aanleg van de nieuwe natuureilanden in het Markermeer in maart 2016, is er veel gebeurd. Het eerste eiland is boven water, eiland twee en drie worden al zichtbaar, er was een stembureau en de Koning is op bezoek geweest. Tijdens het Marker Wadden Café wordt u door Natuurmonumenten bijgepraat over de voortgang van het project, de ambities voor de toekomst en horen wanneer u er zelf naartoe kunt.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten in Het Huis Verloren in Hoorn. Het Marker Wadden Café begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Zwemevent

27-08-2017 12:00

Save the date!

Zondag 27 augustus 2017, Zwemevent Pampus

Details volgen nog, wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen.

 

Laatste nieuwsMarker Wadden Café op 19 juni in Hoorn

 12 juni 2017

Meer weten over de voortgang van Marker Wadden dit jaar? Kom maandag 19 juni dan naar Het Huis Verloren in Hoorn.
Sinds de start van de aanleg van de nieuwe natuureilanden in het Markermeer in maart 2016, is er veel gebeurd. Het eerste eiland is boven water, eiland twee en drie worden al zichtbaar, er was een stembureau en de Koning is op bezoek geweest. Tijdens het Marker Wadden Café wordt u door Natuurmonumenten bijgepraat over de voortgang van het project, de ambities voor de toekomst en horen wanneer u er zelf naartoe kunt.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten in Het Huis Verloren in Hoorn. Het Marker Wadden Café begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

Programma

•19.30 uur Inloop met koffie en thee
•20.00 uur Welkom door wethouder Judith de Jong
•20.10 uur Presentatie in beeld met het laatste nieuws over Marker Wadden door plv. projectdirecteur André Rijsdorp namens Natuurmonumenten
•20.50 uur Tijd voor vragen
•21.30 uur Afsluiting

Locatie

In Het Huis Verloren, Kerkstraat 10b, Hoorn

Het Marker Wadden Café is een initiatief van Natuurmonumenten. Tijdens deze informatieve avond hoort u alles wat te maken heeft met de bouw van de eilanden Marker Wadden in het Markermeer. Graag aanmelden vóór 15 juni via info@markerwadden.nl

Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met klei en slib’ een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. In het voorjaar van 2016 is gestart met de aanleg van het eerste eiland.

www.markerwadden.nl

 

IJsseloog, het raarste eilandje van Nederland

 31 mei 2017

IJsseloog is het bijzonderste eiland van Nederland. Het ligt in het Ketelmeer, tegenover de uitmonding van de IJssel. Het wordt gevormd door een cirkel die de ringdijk vormt met een middellijn van een kilometer. De dijk is 10 meter hoog en omringd een waterplas, deze is 45 meter diep. Aan de buitenkant van de dijk ligt een haventje, met wat gebouwtjes, grasland en bosschages. Op de bodem van de plas ligt de giftigste grond van Nederland.

Het ontstaan van IJsseloog

In de jaren 1950 tot 1990 is verontreinigd slib aangevoerd door de IJssel en als bezinksel terechtgekomen op de bodem van het Ketelmeer. Het slib bevat giftige stoffen en metalen, zoals kwik en zink. Sinds de jaren 1990 is de waterkwaliteit van de IJssel verbeterd. Hoewel het verontreinigde slib niet direct tot problemen leidde omdat de bodem bij de zandstranden en zwemplekken niet vervuild is, wilde Rijkswaterstaat voorkomen dat de verontreiniging zich verder zou verspreiden richting het IJsselmeer. Daarnaast belemmert het aanwezige verontreinigde slib verdere ontwikkeling van het gebied voor recreatie en natuur. Omdat het niet haalbaar was om het zwaar verontreinigde slib te saneren, is besloten om het slib permanent op te slaan in een speciaal daarvoor ontworpen depot. Het depot is midden in het meer aangelegd om problemen met landbouw en omwonenden te voorkomen. En zo is het eiland IJsseloog ontstaan. De bouw van slibdepot IJsseloog is in 1996 gestart en in 1999 voltooid. Er is een haven aangelegd om het slib ook per schip te kunnen aanvoeren.

Wonderlijke natuur

IJsseloog is verboden voor bezoekers, maar bijzonder goed gevuld met leven! Dat is namelijk het wonderlijke: rondom de giftige grond is een prachtig natuurgebied ontstaan. Veel nachtegalen, zwartkopjes, karekieten, grasmussen en allerlei andere zangvogels zijn er te vinden.

Bedreiging

Het paradijs wordt echter wel bedreigd. Toen het een aantal jaren geleden eindelijk weer flink aan het vriezen was, vroor ook het Ketelmeer dicht. Vossen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en zijn over het ijs naar dit interessante eiland gelopen. Sinds hun komst is het afgelopen met de meeuwenkolonies en weidevogels en broeden er  geen ganzen meer op IJsseloog.

Toekomst IJsseloog

Het is nog niet duidelijk wat er in de toekomst met dit slibdepot gaat gebeuren wanneer het vol zit. Wellicht kunnen we daar in de toekomst over meedenken.

 

Eerste paal Afsluitdijk Wadden Center in de grond

 31 mei 2017
Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Op 30 mei 2017 is de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center gestart. Hier zien en beleven bezoekers de verhalen over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, Dutch Delta Design, de Vismigratierivier, de Waddenzee en het IJsselmeer. Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar. Doel is om de toeristische werkgelegenheid in Fryslân en Noord-Holland te vergroten. In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center zijn deuren voor het publiek.

Gedeputeerde Klaas Kielstra (provincie Fryslân) sloeg de eerste paal en gaf hiermee het startsein voor de bouw, samen met Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat), wethouder Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en Biense Dijkstra (algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma). Kielstra: “Dankzij goede en intensieve samenwerking met alle partijen en in het bijzonder Rijkswaterstaat, vieren we deze mijlpaal. De komende jaren investeren we circa 1 miljard euro op en rond de Afsluitdijk. De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center markeert de start van veel ontwikkelingen op De Nieuwe Afsluitdijk. Met het Afsluitdijk Wadden Center geven we een flinke impuls aan de regionale economie, en dat wordt alleen nog maar meer als ook de andere projecten van De Nieuwe Afsluitdijk in uitvoering komen.”

Afsluitdijk Wadden Center

Een bijzondere attractie wordt de zogenoemde FlyRide, waarbij bezoekers virtueel over de provincie Fryslân vliegen. Verder ervaart de bezoeker naast verhalen, attracties en exposities, ook verschillende uitzichten op het water, het landschap en de dijk, met als beloning het dak als ultiem uitzichtplatform. Het ontwerp is geïnspireerd op een zeshoekige vorm die in de natuur veel voorkomt. Daarnaast scoort het gebouw qua duurzaamheid hoog door het zeer lage energieverbruik en de gebruikte materialen.

Toeristische trekpleister

Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van het toerisme en werkgelegenheid door de ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Zo gebeurt er veel op en rond de Afsluitdijk in het jaar 2018. Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, de opening van het Afsluitdijk Wadden Center in het Jaar van het Water, de functie van dit beleefcentrum als A-locatie voor Werelderfgoed Waddenzee en de uitrol van de verhaallijn ‘Nederland Waterland’, door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in samenwerking met de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam.

Planning

De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in 2016 gestart. De afrit bij Kornwerderzand is verlegd en rond de zomer volgen de parkeerplaatsen, wandelpaden en aanlegplaatsen. De exploitanten Bert Kranendonk (Kexcom) en Theo op de Hoek (Vigilante Makkum) nemen de inrichting en straks de exploitatie voor hun rekening.

 

Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Impressie Afsluitdijk Wadden Center

Financiering

Provincie Fryslân is ontwikkelaar en opdrachtgever van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook www.deafsluitdijk.nl.

 

Deltaprogramma en Gebiedsagenda 2050

 29 mei 2017

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Door de Afsluitdijk  is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. Maar ook op  allerlei manieren gebruiken we het IJsselmeergebied en de oevers, bijvoorbeeld voor recreatie, drinkwaterwinning en zandwinning. Naast deze gebruiksfuncties heeft het gebied ook een rijke cultuurhistorie en natuur.

Gebiedsagenda 2020-2050

Om al deze functies ook in de toekomst goed tot hun recht te laten komen en waar mogelijk te versterken, is het van belang flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. We moeten ons blijven  inzetten om het belang van de natuur en cultuurhistorie op de agenda te houden.
Het ministerie van I&M ontwikkelt samen met de regio en stakeholders een gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. Daarin worden randvoorwaarden en ontwikkelkansen benoemd, en de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van verbetering van natuur) gedefinieerd.

Meer informatie over de Gebiedsagenda vindt u hier.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft strategische keuzes voor een veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied vastgelegd in de Deltabeslissing IJsselmeergebied en in de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan. De Deltabeslissing gaat over het op orde houden van de waterveiligheid en het optimaliseren van de zoetwatervoorziening in de regio. Bij de waterveiligheid in de toekomst geldt het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’. De verbetering van de zoetwatervoorziening wordt in het hoofdwatersysteem van het IJsselmeer/Markermeer bereikt via flexibilisering van het zomerpeil. Voor het eerst wordt er gestreefd naar een meer natuurvolgend peil. Het natuurlijk peil is in de zomer lager dan in de winter. In het nieuwe peilbeheer wordt het water in het vroege voorjaar hoger opgezet en zakt het water meer geleidelijk vanaf augustus naar het winterpeil.

Pact van het IJsselmeergebied: samen verder

Voor monitoring van de voortgang, de programmering en een goede informatie-uitwisseling hebben de betrokken regiopartijen zich verenigd in het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. De ambities van het platform reiken verder dan het Deltaprogramma. Het gaat ook om het benutten van meekoppelkansen, om het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het scheppen van nieuwe economische ontwikkelingen. Overheden en maatschappelijke organisaties in het IJsselmeergebied hebben deze ambities vastgelegd in een bestuursovereenkomst ’Het Pact van het IJsselmeergebied’.

Blijf hier op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!pampus

Onze partners